Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuustoaloite lähiöprojektin käynnistäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2886

Perustelut

Jaakko Portti ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Projektissa selvitetään eri kaupunginosien tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja - haasteita. Nykytilan mahdollisuuksia ja merkittävimpiä uhkatekijöitä.  Kaupunginosien asukkaiden aktiivisuus on syytä koota yhteen. Se on omiaan lisäämään asukas viihtyisyyttä kaupunginosissa.

PERUSTELUT: Hallitus on käynnistänyt tämän vuoden alussa suurimpia kaupunkeja koskevan lähiöprojektin. Rovaniemen kaupunki oli osoittanut projektiin kiinnostusta, mutta projekti on suunnattu vain suurimpiin kaupunkeihin. Keskustelussa valmistelevan virkamiehen kanssa tällaisen lähiöprojektin tarpeellisuus tuli esille, esimerkiksi Rovaniemellä.

Aikoinaan Ounasrinteellä asuntomessujen yhteydessä toteutettiin “Ounasrinneprojekti”. Sen tulokset olivat hyviä, vaikutus asukasviihtyisyyteen ja asukasaktiivisuuteen olivat huomattavia. 

Sittemmin projektin käytännön vaikutukset vähitellen hiipuivat pois ja jopa olemattomiin. Otettiin tuntuvia taka-askeleita asukasviihtyvyyden, aktiivisuuden ja ympäristön siisteyden suhteen.

Nyt tuossa samankaltaisella negatiivisella kehitys tiellä on Korkalovaaran kaupunginosa. Alueella on tyhjiä liiketiloja, nuorisotilat puuttuvat, koulu toimii evakkotiloissa, paikoin romuautoja ja hylättyjä kiinteistöjä on rumentamassa kaupunkiympäristöä. Asukkaat ovat aiheellisesti huolissaan kaupunosansa nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Lähiöprojekti käynnistetään ensimmäisenä Korkalovaaran kaupunginosaa koskevana."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.