Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kuntavaalien ehdokashakemusten käsittely ja mahdolliset huomautukset

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa. Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta. Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:

 1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja;
 2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka
 3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri laatii ja esittelee kokouksessa esityksen mahdollisiksi huomautuksiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta käsittelee hakemukset ja antaa niiden johdosta mahdolliset huomautuksensa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta käsitteli hakemukset ja antoi niiden johdosta huomautuksensa.

Keskusvaalilautakunta päätti:

 1. pyytää eri puolueiden vaaliasiamiehiä tarkistamaan hakemuksiin merkittyjen ehdokkaiden arvo, ammatti tai toimi niiden ehdokkaitten osalta, jotka tarkastusraporttiin on merkitty;
 2. pyytää eri puolueiden vaaliasiamiehiä korjaamaan varsinaisissa hakemuksissa olevat ne puutteet ja virheet, jotka tarkastusraporttiin on merkitty;
 3. antaa huomautuksen Vihreä Liitto r.p. – puolueen vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty henkilöä Kaisa Kuula-Bullat. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas on vaalikelpoinen;
 4. antaa huomautuksen Vasemmistoliitto r.p –puolueen vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty Jarmo Huhtalaa. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas on vaalikelpoinen;
 5. antaa huomautuksen Suomen Keskusta r.p. - puolueen vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty Riku Tapiota. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas vaalikelpoinen;
 6. antaa huomautuksen Suomen Keskusta r.p. - puolueen vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty Hannu Uimaniemeä. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas vaalikelpoinen;
 7. antaa huomautuksen Suomen Sosialidemokraattisen puolueen r.p. vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty Anna-Kaisa Teurajärveä. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas vaalikelpoinen;
 8. antaa huomautuksen Kansallinen Kokoomus r.p. - puolueen vaaliasiamiehelle siltä osin kuin puolueen ehdokkaaksi on esitetty Kimmo Suopajärveä. Vaaliasiamiestä pyydetään varmistamaan, että ehdokas vaalikelpoinen.

Lisäksi keskusvaalilautakunta yksimielisesti päätti, että:

 1. niiden ehdokkaiden osalta, jotka ovat eläkkeellä, mutta käyttävät ehdokaslistassa edelleen ammattinimikettä, tulee ammattinimikkeen perään lisätä merkintä (eläk.) henkilön työmarkkina-aseman selventämiseksi;
 2. poliisivirkojen osalta merkintä (evp) hyväksytään merkittäväksi ehdokaslistojen yhdistelmään vakintuneena käytäntönä.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.