Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastus

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 31 §:n mukaan ehdokashakemukset kuntavaaleissa käsittelee kunnan keskusvaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 35 §:n mukaan tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä. Keskusvaalilautakunnan asiana ei ole tutkia, miten jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on alustavasti tarkistanut ehdokashakemukset yhdessä vaalikeskuksen kanssa. Ehdokasluettelo jaetaan keskusvaalilautakunnalle. Tiedot on toistaiseksi sellaiset kuin ne on hakemuksessa ilmoitettu. Keskusvaalilautakunnan sihteeri laatii kokoukseen mennessä listan havaitsemistaan puutteista ym. huomautettavista seikoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan raportin sihteerin suorittamasta tarkastuksesta.

Päätös

Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle jaettiin raportti sihteerin suorittamasta tarkastuksesta.

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.