Keskusvaalilautakunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten johdosta

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain (38 §) mukaan niillä vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on oikeus viimeistään 32. päivänä ennen vaalipäivää  ennen kello 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa, että:

  1. Vihreä Liitto r.p. – puoleen vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen liittyen ehdokas Kaisa Kuula-Bullatiin;
  2. Vasemmistoliito r.p. – puolueen vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen liittyen ehdokas Jarmo Huhtalaan;
  3. Suomen Keskusta r.p. - puolueen vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen liittyen ehdokas Riku Tapioon ja ehdokas Hannu Uimaniemeen;
  4. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:n vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen liittyen ehdokas Anna-Kaisa Teurajärveen;
  5. Kansallinen Kokoomus r.p. -puolueen vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen liittyen ehdokas Kimmo Suopajärveen;
  6. Feministinen Puolue r.p:n vaaliasiamies on antanut huomautuksen johdosta selvityksen puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä (liite 2);
  7. Suomen Keskusta r.p. -puolueen vaaliasiamies ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. -puolueen vaaliasiamies ovat huomautuksen johdosta täydentäneet vaaliliiton päiväystä;
  8. vaaliasiamiehet ovat muilta osin korjanneet esitetyt puutteet liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti (liite 3).

Puoleiden antamat selvitykset ehdokkaiden osalta ovat liitteessä 1

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi huomautusten johdosta annetut selvitykset liitteet 1 ja 2 sekä liitteenä 3 olevan yhteenvedon. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.