Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Vaalitoimitsijoiden määrääminen

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Vaalitoimitsijaksi voidaan edellä mainituissa rajoissa määrätä tehtävään kykenevä 18 - vuotta täyttänyt henkilö.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka

Keskusvaalilautakunnan tulee määrätä vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin kirjallisesti. Ennakkoäänestyspaikan ollessa avoinna äänestystä varten vähintään kahden vaalitoimitsijan tulee olla paikalla koko ajan. Samaan ennakkoäänestyspaikkaan on sen vuoksi suositeltavaa määrätä mahdollisuuksien mukaan useampia kuin kaksi vaalitoimitsijaa. Ennakkoäänestyspaikoille, ennakkoäänten rekisteröintiin ja lajitteluun tulee palkata erikseen vaalitoimitsijat.

Kotiäänestys

Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää keskusvaalilautakunta. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ei tarvitse olla vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunta voi määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat samassa yhteydessä kuin se määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat. Hyvä käytäntö on, että keskusvaalilautakunta määrää riittävän määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Esitän, että keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2022 aluevaalien yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin sekä kotiäänestykseen liitteen mukaiset vaalitoimitsijat, jotka tarvittaessa voivat toimia varalla kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaalikeskus