Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Henkilöstön palkkaaminen aluevaaleihin 2022

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin alueella toimitettavat vaalit on jo useiden vuosien ajan hoidettu kaupungin omana työnä. Vaaleissa keskusvaalilautakunnan sihteerin apuna on toiminut vaaliassistentti, jonka työsuhde on kestänyt vaaleista riippuen 4-6 kk. Lisäksi edelliseissä kuntavaaleissa pidettiin tarpeellisena vakituisen henkilöstön osaamisen lisäämistä vaalien järjestelyissä, joten keskusvaalilautakunta palkkasi hallinnossa työskentelevän asiakaspalveluvastaavan työskentelemään kuntavaaleissa osa-aikaisesti. Vaaleissa on syytä olla vähintään kaksi työntekijää, jotka ovat vakituisessa palvelussuhteessa Rovaniemen kaupunkiin, jotta vaalien toiminta voi jatkua häiriöttä myös äkillisten poissaolojen tai henkilövaihdosten sattuessa. Pelkästään koronaepidemian vuoksi keskusvaalilautakunnan on varauduttava, että henkilöstöä on riittävästi vaalien luotettavan ja turvallisen toimittamisen suorittamiseksi.

Konsernihallinnossa työskentelevä asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä on antanut suostumuksensa vaaleissa työskentelemiseen. Penttilä on toiminut Rovaniemen kaupungin vaaliassistenttina useat vaalit ja tuntee Rovaniemen kaupungin vaaliprosessin. Konsernihallinnossa on neuvoteltu siitä, että Penttilän käyttämä työpanos laskutetaan keskusvaalilautakunnalta, ja että ylitöistä maksetaan samalla periaatteella kuin keskusvaalilautakunnan sihteerille.

Vaaliassistentin apuna on vaaleissa ollut ns. ydinryhmä (2-3) henkilöä, ja heidän työsuhteensa vaaleista riippuen ovat kestäneet 2-6 kk. Keskusvaalilautakunta on edellisissä vaaleissa vahvistanut ydinryhmän työntekijän palkaksi 2.100 € - 2.500 € / kk ja ylityökorvauksen perusteeksi 13 - 17 €/ tunti.

Vaalitoimitsijoiden palkat ovat olleet Rovaniemellä yli 10 vuoden ajan 11 euroa tunnilta. Palkka on määritelty sopimuspalkaksi, sisältäen kaikki palkan lisät. Oikeusministeriö on aluevaaleja koskevassa kuntakirjeessä todennut, että kuntien on syytä ylläpitää vaalitoimitsijan tehtävän houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava korvaus vastaa tehtävän vaativuutta. Vaalitoimitsijoiden palkkaa on tarkoituksenmukaista tarkistaa.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa, että asiakaspalveluvastaava Penttilä jatkaa työskentelyä oman työn ohessa keskusvaalilautakunnalle ja virka-aikaiset kustannukset laskutetaan keskusvaalilautakunnalta. Penttilälle korvataan ylityöt samalla periaattella kuin keskusvaalilautakunnan sihteerille.

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkaamaan tarvittavan henkilöstön aluevaaleja varten. Samalla keskusvaalilautakunta vahvistaa ydinryhmän työntekijän palkaksi 2.100 € - 2.500 € / kk (13-17 euroa/tunti ylityökorvauksen perusteena) ja vaalitoimitsijoiden palkaksi 13 euroa/tunti. Palkka on sopimuspalkka, joka sisältää kaikki palkanlisät lukuun ottamatta lomakorvauksia. Samalla keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa sopimaan muun henkilöstön palkkioista ja palkoista.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OTE: Oikaisuvaatimus, Keskusvaalilautakunta

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Keskusvaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen kuntalain 137 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keskusvaalilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.