Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluevaaleissa keskusvaalilautakunnalla on useita märäättynä aikana pidettäviä kokouksia. Muutoin keskusvaalilautakunta voi päättää kokoustensa ajan kuitenkin siten, että vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalle kuuluvat tehtävät tulee hoitaa määräajassa. 

Keskusvaalilautakunnalle voi tulla tarvetta kokoontua alla olevien kokouspäivien lisäksi mm. varavaltuutettujen määräämistä varten. Keskusvaalilautakunta voidaan kutsua koolle tarvittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Esitys kokouksessa

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksestä seuraavan kokousaikataulun:

7.10.2021                klo 17:00            Henkilöstösuunnitelma;

                                  Talousarvio;

                                  Äänestyspaikat;

 

18.11.2021              klo 17:00             Vaaleista tiedottaminen;

                                                           Vaalipäivän äänestyksen toimittaminen;

                                                       

2.12.2021                  klo 17:00          Vaalitoimitsijoiden määrääminen;

                                                           Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamismenettely;

                                                           Valvojien määrääminen ennakkoäänten tarkastamiseen;                                                           

 

19.1.2022                  klo 14:00          Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen;

 

21.1.2022                  klo 17:00          Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen;

                                                           Pienet alueet;

                                                           Päättäminen mahdollisista äänten viemisistä alueen vaaliuurnaan;

                                                           Vaalipäivän aikataulu;

 

23.1.2022                  klo 12:00          VAALIPÄIVÄ / Ennakkoäänten laskenta

 

24.1.2022                  klo 9:00            Äänten tarkastuslaskenta

 

Lisäksi keskusvaalilautakunta totesi, että keskusvaalilautakunta kutsutaan koolle tarpeen niin vaatiessa myös muina aikoina.


Muutoksenhaku

OTE: Oikaisuvaatimus, Keskusvaalilautakunta

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Keskusvaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen kuntalain 137 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keskusvaalilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.