Keskusvaalilautakunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vaaliassistentin tehtävän hoitaminen

ROIDno-2021-2835

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 2 luvun 14§:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen keskusvaalilautakunnan työn hoitamisessa tarvittavan henkilöstön.

Rovaniemen kaupungin alueella toimitettavat vaalit on jo useiden vuosien ajan hoidettu kaupungin omana työnä. Vaaleissa keskusvaalilautakunnan sihteerin apuna on vakiintuneesti toiminut vaaliassistentti, jonka työsuhde on kestänyt vaaleista riippuen n. 4-6 kk.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on neuvotellut vaaliassistentin tehtävän hoitamisesta Julius Fagerströmin kanssa.

Fagerström on työskennellyt Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnan nimeämänä vuoden 2021 kuntavaalien vaaliassistenttina sekä lakimiesharjoittelijana Rovaniemen kaupungilla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkaamaan Julius Fagerströmin määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2021 alkaen toimimaan vaaliassistentin tehtävissä keskusvaalilautakunnan sihteerin alaisuudessa. Fagerströmin kuukausipalkka on 2.700,00 € / kk, ja normaalin työajan ylittävältä osalta sopimuspalkka on 17,50 € / tunti. Työsuhde on voimassa 28.2.2022 asti.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Julius Fagerström poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

OTE: Oikaisuvaatimus, Keskusvaalilautakunta

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Keskusvaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen kuntalain 137 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keskusvaalilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.