Keskusvaalilautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kuntavaalien talousarvion käyttösuunnitelman muutos

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin talousarvioon on varattu 190.000 euroa vuoden 2021 kuntavaalien toimittamiseksi. Vaalien siirtämisestä, kahden viikon ennakkoäänestysajasta sekä vaalikeskuksen väistötiloista (Rovaseudun Markkinakiintieistöt Oy) syntyviä lisäkuluja varten keskusvaalilautakunnan käyttösuunnitelmaa on muutettava.

Liite 1: Kuntavaalien 2021 käyttösuunnitelma

Keskusvaalilautakunnan sihteeri esittelee käyttösuunnitelman kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Keskusvaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman muutoksen ja lähettää sen kaupuginhallitukselle tiedoksi, joka arvioi osaltaan viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUS

Keskusvaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen kuntalain 137 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle, osoite Hallituskatu 7, PL 8216, 96101  Rovaniemi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.