Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vaaleista tiedottaminen

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 49 §:n ja 67 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sekä saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuntalain 108.1§:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin sopivalla tavalla.

Edellisten vaalien tapaan väestörekisterikeskus lähettää kuntavaalissa jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituskortin mukana luettelon oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Ilmoituskortissa on lisäksi jokaiselle äänioikeutetulle tieto vaalipäivän äänestyspaikasta. Ainoa asia, joka väestörekisterikeskuksen tiedotteissa ei ilmene, on vaaliauton reitti ja aikataulu.

Edellisissä vaaleissa kotiäänestykseen osallistuneille tullaan lähettämään tiedote kotiäänestykseen ilmoittautumisesta.

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestykseen tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Edellisissä vaaleissa keskusvaalilautakunta on tiedottanut vaaliauton reitistä ja aikataulusta paikallisissa sanomalehdissä, joissa on tiedotettu lisäksi ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Vaaliauton reitistä ja aikataulusta tullaan lisäksi tiedottamaan reitin varrella sijaitseville kylä- ja asukasyhdistyksille.

Edellisissä vaaleissa vaaleista on tiedotettu sekä Uusi Rovaniemi- että Lapin Kansa - sanomalehdissä.

Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on ollut sallittua erityisissä vaalimainostelineissä sekä sellaisissa jo paikallaan olevissa mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki on vuokrannut alueen ja myöntänyt luvan mainoslaitteen sijoittamiseen (esim. valomainokset, pylväsmainokset, suurtaulut). Edellisissä eduskuntavaaleissa jokaiselta ulkomainospaikalta on ensimmäinen ruutu varattu keskusvaalilautakunnan tiedottamista varten, mikäli keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa ulkomainospaikkojen yhteydessä vaaleihin liittyvistä asioista. Vaalimainostelineitä on rajallinen määrä, joten Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt, että ns. mainosruutuja tarjotaan siinä suhteessa kuin ehdokkaita asettavia ryhmiä ilmenee. Jos kapasiteettia jää käytettäväksi, voidaan harkita yhtä ruutua myös keskusvaalilautakunnan tiedottamiseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Esitän, että kuntavaaleissa 2021 tiedotetaan seuraavalla tavalla:

Kaupungin Internet-sivuille laaditaan:

  1. kuulutus ehdokashakemusten ja muiden asiakirjojen jättämisestä;
  2. kuulutus valittavien valtuutettujen määrästä;
  3. kuulutus ennakkoäänestyspaikoista, niiden aukioloajoista ja osoitteista samoin kuin vaalipäivän äänestyspaikoista;
  4. kuulutus kotiäänestyksen järjestelyistä ja omaishoitajan mahdollisuudesta äänestää kotiäänestyksen yhteydessä;
  5. kuulutus laitosäänestyksen järjestelyistä;
  6. kuulutus äänestysauton reiteistä ja aikatauluista;
  7. kuulutus väliaikaisesta henkilökortista.

Tietoverkkoon laitettavat kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla. Kuhunkin laitokseen laaditaan erikseen kuulutus ao. laitoksessa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä. Yleisille ennakkoäänestyspaikoille viedään kuulutukset viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. 

Ennakkoäänestyspaikoista, niiden aukioloajoista ja osoitteista, vaalipäivän äänestyspaikoista sekä äänestysauton reitistä ja aikataulusta julkaistaan tiedotus ennen vaalin ennakkoäänestyksen alkua Uusi Rovaniemi - ja Lapin Kansa - sanomalehdissä. Lisäksi edellä mainituista viestitään sosiaalisen median kanavien kautta. Kotihoidossa oleville tiedotusta suunnitellaan yhteistyössä Rovaniemen kotihoidon kanssa, ja kylien tiedotusta suunnitellaan yhteistyössä aluesihteerin kanssa. 

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa ulkomainospaikkojen yhteydessä vaaleihin liittyvistä asioista erikseen laadittavalla vaalimainostelineilmoituksella, jos vaalimainosruutuja jää mainospaikoilla keskusvaalilautakunnan käyttöön ehdokkaita asettavien ryhmien jälkeen.

Vaalien tiedotusryhmä tiedottaa tarvittaessa vaaleista laajemmin myös muissa kanavissa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Katja Mäntylä, Henna Penttilä, vaalikeskus