Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan päätöksiä:

Yksityisteiden avustuskäytännöt

Elinvoimalautakunta on 27.10. §142 päättänyt, että yksityistieavustuksien myöntämisperusteet laaditaan liitteessä 1 (liite 1 on oheismateriaalina) esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti. Elinvoimalautakunta päättää yksityisteiden avustuksien myöntämisperusteista myöhemmin ja ennen päätöstä asiasta pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto. Lausunto tulee antaa 31.12.2020 mennessä.

Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Kokouksessaan 20.5.2020 § 20 elinvoimalautakunta päätti, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 yksityistiekuntien perustamisesta siirretään 31.12.2020 voimaan tulevaksi. Kokouksessaan 29.9.2020 § 126 elinvoimalautakunta päätti, että yksityisteiden kunnossapitoa jatketaan edellisen kunnossapitosopimuksen mukaisesti 15.5.2021 asti. 

Tiekuntien perustamisajan päätyttyä 31.12.2020 yksityistieavustuksien hakeminen kunnossapitokaudelle 1.7.2021- 30.6.2022 voidaan aloittaa. Avustuksien myöntämistä varten tulee olla laadittuna yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Myöntämisperusteiden laatimisen pohjaksi elinvoimalautakunta määrittää yksityisteiden avustuskäytännöt, jotka sisältävät avustusmuodot (avustus kunnossapitona, rahallinen avustus, korjaus- ja perusparannusavustukset) sekä avustuksien ehdot ja aikataulut. 

 

Alueellisten palvelujen henkilöstötilanne

Elinvoimalautakunta on päättänyt 27.10. §141 perustaa alueelliset palvelut -yksikköön alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen 1.6.2021 alkaen.

Määräaikaiset 31.5.2021 saakka perustetut virka ja toimi nimettiin aluelautakuntien toiminnan mukaiseksi. Aluelautakunnat lakkautettiin 1.1.2020 ja tilalle perustettiin toimielimeksi kylien kehittämisjaosto ilman määräaikaa. Alueellisen palveluiden tehtävien hoitoon tarvitaan edelleen jatkossa kaksi henkilöä. Työn sisältöä on tarkennettu ja nimikkeet vastaavat paremmin alueellisten palveluiden tehtäviä. Alueellisten palveluiden henkilöstökulut on huomioitu elinvoimapalveluiden talousarviossa ja -suunnitelmassa vuodelle 2021 ja 2022-2023. 

Alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen perustaminen

Aluelautakuntakokeilun yhteydessä perustettiin 31.5.2021 saakka voimassa olevat alueellisten palvelujen johtajan virka (vakanssinumero 72698001) ja aluesihteerin toimi. Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 55 ja 56 §: Lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta. Toimialajohtaja valitsee muut alaisensa viranhaltijat. Virkojen kelpoisuusehdoista päätetään virkaa perustettaessa. Alueellisten palvelujen päällikön viran kelpoisuusehdoksi vahvistettiin ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä aluekoordinaattorin toimen kelpoisuusehdoksi alempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevan toimen. Aarne Jänkälä ehdottama esitys, että elinvoimalautakunta täyttää alueellisten palvelujen päällikön viran raukesi kannattamattomana. Elinvoimalautakunta päätti lisäksi, että viran haastatteluryhmään nimetään myös elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Alueellisten palvelujen päällikön (aiemmin alueellisten palvelujen johtajan) virkaan kuuluvat tehtävät:

toimintayksikön päällikön tehtävät
- kylien kehittämisjaoston esittelijän tehtävät
- asioiden valmistelu elinvoimalautakunnalle
- Rovaniemen elinvoimaisuuden vahvistaminen yhteistyössä
  elinkeinopalveluiden kanssa
- asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen
- kylä- ja asukasyhdistysten ja – yhteisöjen omaehtoisen toiminnan
  kehittäminen ja aktivointi
- tutkimustoiminta kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi
- Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja kaupungin myöntämien määrärahojen
  kohdentaminen ja käyttö
- hankkeiden ja rahoituksen valmistelu, toteutus, sekä
  sidos- ja ohjausryhmätyöskentely
- kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotuet kylä- ja asukas ym. yhdistyksille 
- lausuntojen valmistelu kyläalueisiin liittyvissä asioissa
- esimiestehtävät

Aluekoordinaattorin (aiemmin aluesihteerin) toimeen kuuluvat tehtävät:
- kylien kehittämisjaoston sihteerin tehtävät
- alueellisten palvelujen hallinto, talous ja muut toimialan tehtävät
- kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotukien valmistelu ja maksatus
- myönnettyjen tukien käytön selvitykset
- tiedotustoiminta (kyläyhdistykset, kpki www-sivut, Roikylät –sivut, tiedotuslehti talouksiin 3 kpl/v)
- henkilöstö- ja työsopimusasioiden valmistelu ja seuranta
- eri työryhmätyöskentelyn organisointi ja tapahtumajärjestelyt
- yhteyshenkilö Rovaniemen kaupungin ja asukas - kansalaistalon toiminnassa
- luottamushenkilöasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kauko Leiviskä saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 14:20.

Kylien kehittämisjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.