Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kylien Rovaniemi kehittämishanke

ROIDno-2019-3700

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien Rovaniemi -hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan, ja jokainen jäsen yksin, toimii ikään kuin välittäjän roolissa suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin sekä suhteessa kaupunkiorganisaatioon ja päätöksentekoon sekä suhteessa muihin keskeisiin sidosryhmiin.

Hankkeessa toteutetaan kokeilemalla Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2025 sekä Rovaniemen kylästrategiaa – Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Teemallisissa kylien kokeilutyöpajoissa kylät saavat kehittämistyökaluja ketterien, matalan kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Parastamispajoissa puolestaan arvioidaan toteutettuja kokeiluja ja jatkokehitetään niitä. Tarjolla on työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden useamman toimijan yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.

Kyläpajojen toteutuksessa on koronatilanteen takia ja siihen liittyvien suositusten mukaisesti siirrytty toistaiseksi kyläkohtaisten etäkyläpajojen toteutukseen. Myös ensimmäinen parastamispaja toteutetaan hybridinä pienemmissä osissa ja pitemmällä aikavälillä kuin mitä alun perin oli suunniteltu.

Kehittämisjaoston kokeilujen arviointipaja

Kylien kokeilutyöpajoihin osallistujille toteutettiin lokakuun alkupuolella arviointikysely. Kyselyn tarkoitus oli tehdä näkyväksi eri vaiheissa olevat kokeilut, onnistumiset ja epäonnistumiset, hyväksi havaitut ja toimimattomat asiat sekä toimia itsearvioinnin välineenä osallistujille.

Jatkoarviointia ja parastamista varten hankkeen aikana tähän mennessä suunnitellut ja toteutetut kokeilut sekä kehittämistoiminta on jaettu kolmeen asiakokonaisuuteen:

1. Etäkylä

2. Kylien houkuttelevuus

3. Kehittämisen tuki ja rahoitus

Arviointipajassa keskustellaan jokaisesta kokonaisuudesta käytännön esimerkkien kautta sekä parastetaan toimintaa huomioiden erityisesti kaikkien osallisuus sekä viestintä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee selonteon tiedoksi ja jatkaa esitetyn kolmen asiakokonaisuuden työstämistä välittömästi tämän kokouksen jälkeen käynnistyvässä parastamispajassa.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.