Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ilmoitusasiat

Perustelut

Matkalaskut
Kylien kehittämisjaoston kokouksiin ja työpajoihin liittyvät kilometrikorvaukset vuodelta 2020 pitää lähettää aluesihteerille asiatarkastettavaksi perjantaina 18.12.2020 klo 15.00 mennessä, jotta menot ehditään kirjaamaan vuoden 2020 menoiksi.

Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset
Luottamushenkilöiden tulee suorittaa puuttuvat koulutukset mahdollisimman pian, suositeltu takaraja oli 31.5.2020 (Kylien kehittämisjaosto 17.3.2020 §4). 
Koulutukset ovat pakollisia henkilöstölle ja luottamushenkilöille eli kaikille, joilla on kaupungin tietoverkon käyttäjätunnus. Luottamushenkilöt suorittavat koulutukset omalla ajalla itsenäisesti verkkopalvelussa. Kaupunginjohtaja on tehnyt päätökset koulutusten suorittamisesta (oheismateriaalina).
Sähköisessä kokousympäristössä on luottamushenkilöille omat linkit koulutuksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.