Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kumppanuussopimus / Lapin AMK

ROIDno-2020-749

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet seuraaville kylille maisemanhoitosuunnitelmia:

Muurola, Hirvas, Lehtojärvi, Sonka, Sinettä, Tapionkylä, Marrasjärvi, Lohiniva, Porokari, Kivitaipale, Narkaus, Siika-Kämä, Saari-Kämä, Vikajärven seutu ja Yläkemijoen alue.

Suunnitelmien toteuttamiseen on osallistunut 13 metsätalousinsinööriopiskelijaa ja kyliltä nimetyt yhteyshenkilöt. Suunnitelmat valmistuvat pääosin joulukuun 2020 aikana. Koulun ja yhteyshenkilöiden kanssa on järjestetty yhteistapaamisia ja tämän lisäksi suunnitteluvaiheessa on järjestetty useita kyläkohtaisia tapaamisia, joihin on osallistunut laaja joukko kyläläisiä. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti.

Kylästrategiassa - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää yhdeksi teemaksi on otettu maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen ja niissä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Ideaa on jalostettu ja maisemanhoitotöiden toteuttamisesta halutaan saada jatkuva toiminto kylille. Hankkeen toteuttajina olisivat opiskelijat, joille tarjotaan opetussuunnitelman mukainen käytännönläheinen harjoittelupaikka, lähialueen pitkäaikaistyöttömät ja kylien omaa talkooväkeä.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Lapin ammattikorkeakoulun biotalouden osaamisryhmän kanssa on käyty neuvottelua yhteisen kumppanuussopimuksen laatimisesta. 

Kumppanuussopimuksen yhteistyö kohdentuu seuraaville yhteisesti sovituille painopistealueille:

  1. Kylien maisemasuunnitelmien toimeenpano, toimenpide-ehdotusten käytännön toteutus
  2. Maisemasuunnitelmien seuranta ja päivittäminen
  3. Uusien maisemasuunnitelmien laadinta

Kumppanuussopimus ei sulje pois muuta painopistealueiden ulkopuolista yhteistyötä eikä sopimusosapuolten muuta, esimerkiksi palvelutoimintaan liittyvää yhteistyötä. 

Kumppanuussopimukseen liitetään mukaan vuosittain joulukuun loppuun mennessä laadittava toimenpidesuunnitelma seuraavan vuoden teemoista, suoritettavista toimenpiteistä ja vastuutahoista. Sopimus on kolmivuotinen.

Vuoden 2021 toimenpiteiden toteuttamiseen varataan seuraavat määrärahat:

Opiskelijoiden harjoittelupaikat   5 kpl x 3 kk x 1 500 €/kk 22 500 €
Opiskelijoiden matkakustannukset kylille   3 000 €
3 uuden opinnäytetyön käynnistäminen   2 250 €
YHTEENSÄ 27 750 €

Kumppanuussopimus ja toimenpidesuunnitelma vuodelle 2021 on liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto hyväksyy Lapin AMK:n kanssa laadittavan liitteenä olevan kumppanuussopimuksen ja toimenpidesuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Henriikka Heikinoja poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ammattikorkeakoulu Oy - Tulevaisuuden biotalous, kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Kylien kehittämisjaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.