Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kylien kehittämisjaoston käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntööönpano-ohje vuodelle 2021

ROIDno-2020-516

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 §91 hyväksynyt talousarvion 2021 ja  taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Kylien kehittämisjaoston määräraha sisältyy Alueellisten palveluiden talousarvioon 2021, joka on - 763 401 euroa.

Täytäntöönpano-ohje 

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2019 § 409 vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Se toimii Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poikkeuksetta.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee tiedoksi liitteessä 1 (s.3) olevan jaoston ja alueellisten palveluiden käyttösuunnitelman sekä liitteenä 2 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021.

 

 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.