Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on tehnyt kokouksessaan 27.10.2020 § 142 uuden esityksen yksityisteiden avustuskäytännöistä.  Asiasta pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto 31.12.2020 mennessä.

Yksitysitielain 560/2018 mukaan kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä (84 §). Yksityistielaissa on kaksi uutta pakollista avustuskriteeriä valtion ja kunnan avustuksille:

 • Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistie-rekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §) 

Elinvoimalautakunnan esitys yksityisteiden avustuskäytännöiksi:

 • Avustuksen piiriin hyväksyttävä yksityistie palvelee vakituisesti ja ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen (väh. yksi asukas) liikkumistarpeita, avustuksia ei myönnetä muille tieosuuksille. 
 • Avustus haetaan vuosittain kunnossapitokaudelle, avustus ei ole toistaiseksi voimassa. 
 • Tiekunnat voivat valita, joko kaupungin  kustannuksellaan hoitaman talvikunnossapidon tai rahallisen avustuksen 
  • Rahallisen avustuksen määrä lasketaan avustettavan tieosan pituuden perusteella:  
   • alle 4,0 km =  700 €/km
   •   yli 4,0 km =  500 €/km
   • Esimerkit:
   • tieosan pituus on   6,0 km = 4 km x 700 € + 2 km x 500 € = 3 800 €
   • tieosan pituus on 12,0 km = 4 km x 700 € + 8 km x 500 € = 6 800 €

Rahallisen avustuksen ottavilla tiekunnilla yksityisteiden kunnossapito on kokonaisuudessaan tiekunnnan vastuulla.

 • Ehdoissa on yksilöity kaupungin kunnossapidon sisältö, joka kattaa talvikunnossapidon, kevät- ja syyslanauksen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Tiekuntien vastuulla ovat mm. kuoppien paikkaukset, pölyntorjunta, vesakon raivaus, rumpujen ja siltojen korjaukset, tien kuivatusjärjestelmän ylläpito (tieojien kaivaminen ja perkaukset), sorastukset, reunavallin poistot, tulva-, routa- ja muiden vaurioiden korjaukset  ja teiden perusparannukset.

Kaupungin avustus pienimuotoisiin korjauksiin (100 000 €):

 • Kaupunki avustaa jatkuvalla haulla alle 10 000 euron pienimuotoisia em. korjauksia 50 %:n avustuksella toteutuneista kustannuksista. Avustus myönnetään määrärahan puitteissa hakujärjestyksessä.

Kaupungin avustus perusparannuksiin ja uudishankkeisiin (100 000 €):

 • Kaupunki maksaa rahallista perusparantamis- ja rakentamisavustusta tiekuntien teiden perusparannukseen ja uusien yksityisteiden rakentamiseen kohteissa joille on myönnetty valtion avustusta ”Ely-keskuksen tai KEMERAN”
  • Valtio avustaa yksityisteiden parantamista ehtojensa mukaisesti
 • Kaupungin avustus voi olla enintään 25 % tiekunnan vastuulle jäävästä osuudesta, kaupungin avustuksen suuruus ei voi ylittää 25 000 €/hanke
 • Uuden tien rakentamiskustannuksiksi hyväksytään enintään 15 000 €/km
 • Avustus maksetaan hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen tiekunnan tilille
 • Avustusta maksetaan määräaikana toimitetuille avustushakemuksille erillisen määrärahan puitteissa
 • Avustus jaetaan suhteellisena mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha

Rovaniemen kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 on varattu yksityisteiden avustamiseen 860 000 euron määräraha, joka pitää sisällään myös katuvalaistuksen.

Liitteenä elinvoimalautakunnan 27.10.2020 § 142 esittelyaineisto yksityisteiden avustuskäytännöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunnan tulisi huomioida ennen lopullisen päätöksen tekemistä yhdistymissopimus, jossa on päätetty mm. vahvistaa yksityistieverkoston liikennepalvelukykyä ja joukkoliikennepalveluita. Samoin sopimuksessa on päätetty tehostaa uuden Rovaniemen asemaa työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alueena. Siinä käytetään hyväksi suuren kuntayksikön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistetaan kylien elinkelpoisuutta.

Kylien kehittämisjaosto pitää elinvoimalautakunnan esittämää uutta yksityisteiden avustuskäytäntöesitystä huomattavasti parempana aiempaan esitykseen verrattuna.

Kylien kehittämisjaosto esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa:

1. Hyvää on se, että tiekunta voi valita ottaako se kaupungin kunnossapidon vai rahallisen avustuksen.

2. Positiivista on myös se, että rahallisen avustuksen euromääriä on nostettu.

3. Kaupungin kunnossapidon piiriin kuuluu myös jatkossa teiden kesäkunnossapito, jonka toteuttamiseen          kaupunki käyttää varatun 100 000 euron määrärahan.

Perusteluna jaosto esittää, että kaupungin kilpailutuksena ja kokonaisvaltaisella hoidolla varatulla määrärahalla saadaan keskittämällä hallinnollisia- ja kustannussäästöjä. Lisäksi päätöksenteossa toteutuu kaupunkistrategian mukainen turvallisuus ja luotettavuus.

4. Avustusten tulee olla toistaiseksi voimassa olevia. Avustusten vuosittainen käsittely tuo ylimääräistä työtä      tiekunnille ja kustannuksia kaupungille.

5. Ikääntyvän henkilön kotona asumisen mahdollistamiseksi otetaan käyttöön pihatien aurausavustus

 • Hakijan ikä on vähintään 75 vuotta ja hänellä on fyysinen rajoite.
  • Asuinrakennus on hakijan vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.

6. Kaupunki vaatii, että valtion tulee lisätä kunnossapitomäärärahoja yksityistieverkoston ylläpitoon. Lisäksi        määrärahojen jaossa tulee ottaa huomioon kuntien erilaisuus,​ joita Rovaniemen kaupungissa ovat suuri        pinta-​ala,​ laaja kyläverkosto,​ sekä liikenteen ja palvelujen saavutettavuuden asettamat vaatimukset. 

7. Yleiskaava-​alueiden valaistusjärjestelmä pysyy kaupungin hoidossa ja omistuksessa.

8. Yhdyskuntatekniikan yksikkö vastaa kaikilta osin kokonaisuuden hallinnasta.

Yksityistieavustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä olisi yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta oikeudellisesti merkityksellinen hetki tarkastella kaupungin katuverkoston ajantasaisuutta.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen johtajan esityksestä poiketen jäsen Päivi Saarijärven ehdotuksen mukaisesti, että Rovaniemen kaupunki hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet nykyisen käytännön mukaisesti, vaihtoehtoisesti tiekunta voi valita rahallisen avustuksen.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.