Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 97 82. KotiapuKuponki, 27.11.2020
§ 98 83. KotiapuKuponki, 27.11.2020
§ 100 84. KotiapuKuponki, 09.12.2020
§ 101 85. KotiapuKuponki, 09.12.2020
§ 102 Siirtopäätös / Lohinivan kyläyhdistys ry, 10.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 99 Aluasihteerin sijaisen määräaikaisen työsuhteen jatkaminen, 27.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti salassapidettävät avustuspäätökset § 97-101. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.