Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 LISÄPYKÄLÄ: Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022 (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4661

Perustelut

Kylien kehittämiseen on vuonna 2022 käytettävissä seuraavat määrärahat Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja Rovaniemen kaupungin yhteistyönä:

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

   

  • Kylien kehittämishankkeet

   165 000 e

  • Vesistöjen hoito

     40 000 e

Yhteensä

   205 000 e

Lisäksi kehittämissäätiö tukee:

 

Kylien kulttuuritoiminta (kulttuuripalvelut)

     40 000 e

Kylien nuorisotoimi (nuorisopalvelut)

       5 000 e

Säätiön avustukset yhteensä

   250 000 e

 

 

Rovaniemen kaupunki

 

  • Kylien kehittämishankkeet

     60 000 e

  • Maisemanhoitotyöt

     28 000 e

Yhteensä

     88 000 e

Kylien kehittämisen määrärahat yhteensä

   338 000 e

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää hyväksyä kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022 Rovaniemen kaupungin määrärahojen osalta sekä merkitsee tiedoksi Kylien kehittämissäätiön myöntämät määrärahat (säätiön hallituksen päätös 13.12.21) kylien omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Kylien kehittämisavustukset  ja vesistöjen hoitotuet julistetaan erikseen haettavaksi kylien kehittämisjaoston kokouksessa alkuvuonna.

Kehittämistukien hallinnointi toteutetaan alueellisten palveluiden toimesta. 
Kulttuuritoimintaan myönnetyt määrärahat keskitetään hallinnoitavaksi Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluiden toimialalle ja nuorison kuljetukset nuorisotoimen toimialalle.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kylien kehittämisjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.