Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vuoden 2022 maisemasuunnitelmat ja toimeenpano

Perustelut

Kylästrategiassa - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää yhdeksi teemaksi on otettu maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen ja niissä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Ideaa on jalostettu ja maisemanhoitotöiden toteuttamisesta halutaan saada jatkuva toiminto kylille. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n / Tulevaisuuden biotalous kanssa on solmittu kumppanuussopimus kolmeksi vuodeksi ajalle 2021-2023. Yhdessä sovitut painopisteelueet ovat: 1) Kylien maisemasuunnitelmien toimeenpano, toimenpide-ehdotusten käytännön toteutus, 2) Maisemasuunnitelmien seuranta ja päivittäminen, 3) Uusien maisemasuunnitelmien laadinta.

Hankkeen toteuttajina ovat opiskelijat, joille tarjotaan opetussuunnitelman mukainen käytännönläheinen harjoittelupaikka sekä lähialueen pitkäaikaistyöttömät ja kylien oma talkooväki. Oppilaitoksen ja kyliin nimettyjen yhteyshenkilöiden kanssa on järjestetty yhteistapaamisia ja tämän lisäksi suunnitteluvaiheessa on järjestetty useita kyläkohtaisia tapaamisia, joihin on osallistunut laaja joukko kyläläisiä.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoitten toteuttamat maisemanhoitosuunnitelmat valmiina 12/2021 seuraavien kylien osalta:
Hirvas, Kivitaipale, Lehtojärvi, Lohiniva, Marrasjärvi, Muurola, Narkaus, Niesi, Nivankylä, Porokari, Saari-Kämä ja Siika-Kämä, Sinettä, Sonka, Tapionkylä, Vikajärvi ja Yläkemijoki.

Kesän 2022 työmaa-alueita kartoitetaan Lapin AMKin Borealis-auditoriossa järjestettävässä suunnittelutilaisuudessa 16.2.2022 klo 15-17. Tilaisuuteen kutsutaan eri alueiden yhteyshenkilöitä sekä muita asiasta kiinnostuneita.

Vuoden 2022 toimenpiteiden toteuttamiseen varataan seuraavat määrärahat:

Opiskelijoiden harjoittelupaikat   5 kpl x 3 kk x 1 500 e/kk   22 500 e
Opiskelijoiden matkakustannukset kylille    3 250 e
Opinnäytetöiden käynnistäminen    2 250 e
YHTEENSÄ  28 000 e

 

Kumppanuussopimus ja toimenpidesuunnitelma vuodelle 2022 liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto hyväksyy Lapin AMKin kanssa toteutettavan maisemasuunnitelmien toimenpidesuunnitelman vuodelle 2022 sekä merkitsee tiedoksi helmikuussa järjestettävän suunnittelutilaisuuden.
 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ammattikorkeakoulu Oy - Tulevaisuuden biotalous, kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kylien kehittämisjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.