Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kylien kehittämisjaoston kokouspäivämäärät

ROIDno-2022-2573

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä toimielinten koollekutsumisesta:

138 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

139 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

140 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä. 

143 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Läsnäolo kokouksessa

Hallintosäännön 144 §:n mukaisesti toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi kylien kehittämisjaoston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto hyväksyy seuraavat kokouspäivät ja -ajat sekä päättää kokouspaikat:

Torstai 25.8.2022 klo 14.00     
Torstai 22.9.2022 klo 14.00     
Torstai 17.11.2022 klo 14.00  
Tiistai 13.12.2022 klo 14.00      

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti seuraavat kokouspäivät, kokouksen alkamisajat ja -paikat:

Torstai 25.8.2022 klo 14.00  Ruikka, Ruikan kylätila 
Torstai 22.9.2022 klo 14.00  Sonka, Songan kylätila
Torstai 17.11.2022 klo 14.00  Perunkajärvi, Perunkajärven kylätila
Tiistai 13.12.2022 klo 14.00  Tennilä, Tennilän nuorisoseuran talo   


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.