Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Sopimus kylätilojen käyttämisestä ja vuokratuesta / Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

ROIDno-2022-1818

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylätilojen vuokratukijärjestelmä on yhtenäistetty vuonna 2018 aluelautakuntien toimesta. Rovaniemen kaupungin määrärahoista maksettavien vuokratukien tarkoituksena on kattaa tasapuolisesti kyläläisten käytössä olevien tilojen käyttökustannuksia.

Rautiosaaren Kyläyhdistys ry on päättänyt anoa Kylien kehittämisjaostolta vuokratukea. Uusi sopimusluonnos Rautiosaaren Kyläyhdistys ry:n kylätilan käyttämisestä ja vuokratuesta on oheismateriaalina.

Valajaskosken metsästys- ja kalastusseuran omistamaa Valajastaloa käytetään metsästysseuran lisäksi Rautiosaaren kylätilana. Valajastalo sijaitsee kylän kannalta keskeisellä ja helposti saavutettavalla paikalla ja kylällä ei ole käytössä muita kylätiloja.
Kylän asukasmäärä on n. 700 ja kylä kasvaa voimakkaasti. Rautiosaaren kyläyhdistys ry toimii kylällä aktiivisesti ja toiminnan mahdollistamiseksi on välttämätöntä olla käytössä tarkoituksenmukainen ko­koontumistila. Kyläyhdistyksellä on tällä hetkellä 72 aktiivista jäsentä, mutta toiminta on avointa ja siihen osallistuu koko kylän väki.

Sopimuksessa osapuolina ovat toimitilan omistaja, kyläyhdistys ja Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut. Vuoden 2022 kylätilan vuokratuki maksetaan sopimuksen mukaan ja jatkossa 15.6. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää hyväksyä sopimuksen Rautiosaaren Kyläyhdistys ry:n kanssa kylätilan käyttämisesta ja vuokratuesta.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rautiosaaren Kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kylien kehittämisjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.