Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Aluelautakuntien tilinpäätös 2019

ROIDno-2020-756

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 106 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan

"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä.

Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Alueellisten palveluiden kokonaistoteuma vuonna 2019 oli -14 610 867 euroa, talousarvio ylittyi 0,23 %. Toteumat aluelautakunnittain olivat :

                                Toteuma            Käyttö %

- Yläkemijoki        - 1 827 777 €      107,41 %

- Sodankyläntie       - 571 051 €       93,08 %

- Yläounasjoki          -762 134 €        93,48 %

- Alaounasjoki       -3 816 873 €      104,14%

- Alakemijoki         -6 422 664 €        99,04 %

- Ranuantie           - 1027 832 €        93,41%

 

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa raportoidaan talouden ja toiminnan toteumasta vuodelta 2019. Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin tilinpäätöksen 28.3.2019 ja kaupunginvaltuusto 17.6.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaoston toimivalta on alkanut 1.1.2020. Jaosto hyväksyy omalta osaltaan liitteessä olevat aluelautakuntien tilinpäätökset ja tuloskortin 2019.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.