Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Satu Tuovinen, aluesihteeri, satu.tuovinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua. Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa. 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom). 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on kylien kehittämisjaosto, jossa on 13 jäsentä. Elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat keskuudestaan. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen. Kylien kehittämisjaoston tehtävistä määrätään 36 §:ssä.

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2020 § 28 valita kylien kehitämisjaoston puheenjohtajaksi Aarne Jänkälän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Sirviön. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.1.2020 § 41 valita kylien kehittämisjaostoon edustajaksi Esko-Juhani Tennilän  ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kalervo Björkbackan. Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2019 § 38 valita kylien kehittämisjaostoon edustajaksi Henriikka Heikinojan ja hänen varalleen Jussa Posion. Lisäksi lautakunta valitsi jaostoon kylien esitysten pohjalta jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

 

 

 

Alue Jäsen Kylä Varajäsen Kylä
Alakemijoki Ilkka Ulkuniemi Muurola Riitta Liinamaa Muurola
  Petri Niemi Rautiosaari Elli Turtinen-Heikkilä Rautiosaari
  Heli Rapakko Hirvas Mikko Sirviö Leive
Ounasjoki Anna Väänänen Porokari Kaj Jarlas Lohiniva
  Veera Moilanen Tapionkylä Jarmo Huhtala Tapionkylä
  Pekka Kuoksa Sonka Sanna-Mari Suopajärvi Mäntyjärvi
Ranuantie Päivi Saarijärvi Narkaus Miika From Siika-Kämä 
  Pekka Kunnari Kivitaipale Taija Aikio Kivitaipale
Sodankyläntie   Hillevi Vitikka Perunkajärvi Ulla Eskelinen Olkkajärvi
  Jaakko Huttunen Vikajärvi Juha Seurujärvi Alanampa
Yläkemijoki Kauko Leiviskä Pirttikoski Jorma Kiviniemi Tennilä
  Minna Uusiautti Juotas Outi Kuvaja Viiri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Kylien kehittämisjaosto päättää, että kylien kehittämisjaoston kokouksiin osallistuvat lisäksi esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä. 

Päätös

§1
Puheenjohtaja totesi, että varajäsen Ulla Eskelinen saa olla läsnä ja käyttää puheoikeutta, mutta hänellä ei ole äänestysoikeutta tässä kokouksessa. Muutoin kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.