Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kotona asumista tukevien palvelujen tuottaminen Kotiapukuponki -mallilla

ROIDno-2018-54

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kylästrategiassa 2025 yhtenä painopistealueena on lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä Rovaniemen maaseutualueen yritystoiminnan monipuolistaminen ja työllisyysmahdollisuuksien kehittäminen. Tämä tarkoittaa mm. uusia toimintatapoja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, palveluissa, elinkeinoissa ja työllisyydessä.

KotiapuKuponki -malli on vapaaehtoinen, harkinnanvarainen kotona asumisen ja paikallisen yrittäjyyden tuki. Siinä asiakkaalle myönnetään tilapäistä tukea avuntarpeeseen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on rajoittunut. Toimintakykyä rajoittavia tekijöitä voivat olla esim. korkea ikä, sairaus tai perhetilanteen muutos, joka vaikeuttaa arjessa selviämistä.

KotiapuKuponki on ollut käytössä kaikilla aluelautakunta-alueilla. 

 

Palveluntuottaja

Hyväksymisperusteet täyttävä palveluntuottaja toimii Rovaniemen kylien alueella järjestettävien kotiapupalvelujen tuottajana. Palveluntuottaja on ennakkoperintärekisterissä, sitoutuu palvelun hyvään laatuun ja luotettavuuteen sekä salassapitovelvollisuuteen. Yrittäjällä on vastuuvakuutus.

 

Asiakas

KotiapuKuponkia voivat hakea kaikki  Rovaniemen kylillä vakituisesti asuvat asukkaat. KotiapuKuponki myönnetään tilapäiseen avuntarpeeseen silloin, kun asukkaan toimintakyky on rajoittunut.

KotiapuKupongin myöntämisperusteet                                        

  • Asiakas asuu Rovaniemen kyläalueella, jonne palvelu tuotetaan.
  • KotiapuKuponkia myönnetään tilapäisen kotiavun tarpeeseen, jossa asiakkaan toimintakyky on rajoittunut esimerkikiksi seuraavista syistä: korkea ikä, pitkäaikaissairaus (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet), sairaalasta kotiuttaminen (mm. leikkauksen jälkeinen toimintakyvyn aleneminen), muu tilapäinen sairastuminen, perheen muuttunut tilanne (mm. omaisen kuolema, avioero )

KotiapuKupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta. Harkinnanvaraista tukea kotiapupalveluihin voidaan myöntää vuodessa enintään 200 euroa/asiakas. Asiakas maksaa itse palvelun kokonaishinnan ja KotiapuKupongin välisen erotuksen. Vuosittainen viimeinen hakuaika on 15.11. Hakemuskaavakkeita saa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta: http:/www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginostat, oman alueen kylätaloilta, kirjastoautosta, palvelupiste Osviitasta.

KotiapuKuponkia ei voida myöntää, mikäli asiakas saa samankaltaista tukea muualta. KotiapuKupongilla hankitut palvelut eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia.

Palvelut 

Kotihoidon palvelut

Siivous, ruanlaitto (ei pitopalvelu), vaatehuolto

Terveys ja hyvinvointi

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja diabeteksen
hoitoon esim. hieronta ja jalkojenhoito

Ulkoilu- ja asiointiapu

Ulkoilu ja kauppa, pankki, apteekki, yms. asiointi

Pihatyöt ja lämmityshuolto

Asuinkiinteistön piha-alueen lehtien haravointi ja
ympäristön siistiminen, lumityöt (käsin/kone),
kattojen ja rännien puhdistukset, polttopuiden teko

Pienimuotoiset kodin
kunnossapito- ja korjaustyöt

Lamppujen ja palovaroittimien vaihto,
välitöntä korjaamista vaativat asiat:
vesiputken jäätyminen,
rappusten korjaaminen
sekä muut pienimuotoiset LVI-
ja sähkötyöt.
Ei varsinaiset remonttityöt.

Tietotekninen neuvonta,
ohjaus ja asennuspalvelut

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden
käyttöönotto ja tuki 

Lapsiperheiden kotiapu

Vanhemman / lapsen sairastuminen
tai perheen muuttunut tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää seuravaa:

  1. Jatkaa toiminta-alueellaan kotona asumista tukevien palveluiden hankkimista KotiapuKuponki -mallilla.
  2. Varaa kehittämistoiminnan käyttösuunnitelmaan vuodelle 2020  toimintaan osoitettavan määrärahan.
  3. Hyväksyy ohjeistuksen mukaiset toimintaperiaatteet.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kyläyhdistykset, palveluntuottaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Kylien kehittämisjaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.