Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kylien kehittämisjaoston kokouspäivät 2020

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä toimielinten koollekutsumisesta:

138 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

139 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

143 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaoston hyväksyy seuraavat kokouspäivät ja päättää kokouksen alkamisajat ja -paikat:

  • Maanantai  27.4.2020
  • Maanantai  18.5.2020
  • Keskiviikko 17.6.2020
  • Keskiviikko 19.8.2020

 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti seuraavat kokouspäivät, kokouksen alkamisajat ja -paikat sekä varapaikan:

27.4. klo 14  Juotasniemellä, Juotaksen kylätilalla, Opinkuja 17
18.5. klo 14  Porokarissa, Porokarin kylätilalla, Kittiläntie 8325
17.6. klo 14  Perunkajärvellä, Perunkajärven kylätilalla, Leirikeskuksentie 84
19.8. klo 14  Muurolassa, koulun auditoriossa, Koulukaari 2-4
Varapaikaksi valittiin Tennilän kylätalo, Veittivaarantie 76.

Muilta osin kylien kehittämisjaosto pätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaan.

Tiedoksi

Toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.