Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kylien kehittämisjaoston sidonnaisuusilmoitukset

ROIDno-2017-1196

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään kuntalain 84 §:ssä. Sen tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen, asukkaiden luottamuksen turvaaminen hallinnon riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta sekä yleisesti poliittisen järjestelmän luotettavuuden takaaminen. Ilmoitusvelvollisuudella voidaan estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi (kuntalaki 84 § 3 mom). Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri löytyy osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet. 

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisten toimielimien määrä muuttui organisaatiouudistuksen myötä. Tämän vuoksi myös sidonnaisuusrekisteri täytyy päivittää. Alla avataan tiivistetysti sitä, keitä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee sekä mitä sidonnaisuuksia velvollisten tulee ilmoittaa.

Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.)

Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajistoa ja esittelijöitä. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee siis myös kylien kehittämisjaoston jäseniä ja varajäseniä. Jotta jäsen voidaan lisätä Rovaniemen kaupungin käyttämään sähköiseen sidonnaisuusrekisteriin, tarvitaan tähän hänen henkilötunnuksensa. 

Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi. Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää, että jaoston varsinaiset- ja varajäsenet sekä esittelijä laativat sidonnaisuusilmoitukset Rovaniemen kaupungin sähköiseen sidonnaisuusrekisteriin.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnalle, toimielimen jäsenet ja varajäsenet

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.