Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kylien kehittämisjaoston varapuheenjohtajan valinta, pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat keskuudestaan

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaoston  päättää, että

  • kylien edustajat nimeävät keskuudestaan varapuheenjohtajan
  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kylien kehittämisjaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja, jolle valitaan myös varatarkastaja
  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään aluesihteeri tai hänen sijaiseksi määrätty
  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa voi pöytäkirjanpitäjän sijasta hänen sijaisensa tai joku seuraavista kaupunginkirjaamosta: asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen.

Päätös

Varapuheenjohtajan valinnassa Jarmo Huhtala, Hillevi Vitikka ja Päivi Saarijärvi esittivät varapuheenjohtajaksi Anna Väänästä, Heli Rapakko esitti Ilkka Ulkuniemeä ja Jorma Kiviniemi esitti Päivi Saarijärveä. Ilkka Ulkuniemi ei antanut suostumustaan. Varapuheenjohtajaehdokkaat ovat Anna Väänänen ja Päivi Saarijärvi.

Puheenjohtaja totesi, että varapuheenjohtajan valinnasta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kylien kehittämisjaosto päätti Hillevi Vitikka esityksen mukaisesti valita ääntenlaskijoiksi Minna Uusiauttin ja Jorma Kiviniemen. Anna Väänänen sai 4 ääntä ja Päivi Saarijärvi sai 7 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kylien kehittämisjaoston varapuheenjotajaksi on valittu Päivi Saarijärvi.

Muutoin kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo, CaseM -tuki, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.