Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kylien kehittämismäärärahojen käyttösuunnitelma 2020

ROIDno-2020-749

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittanut säätiön tuotto-osuudesta kylien kehittämisjaoston kautta käytettäväksi kylien omaehtoiseen kehittämistoimintaan yhteensä 310 000 euroa.

Yhteenveto kehittämistoiminnan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2020 on liitteenä 1.

Kylien kehittämistoiminta:

Kehittämismäärärahoista 202 000 euroa esitetään suunnattavaksi kylien kehittämishankkeisiin. Rovaniemen kaupunki on osoittanut talousarviossa kehittämistoimintaan erillisen 60 000 euron määräraha. Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille seuraaviin kehittämistoiminnan osa-alueisiin:

  1. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
  2. Lähipalvelut
  3. Digitaalinen osaaminen ja viestintä
  4. Elinympäristö; maisemanhoito, reitit, laavut jne.
  5. Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen
  6. Kylien ja alueiden yhteistyö; tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.
  7. Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tavanomaisia tapahtumia, tarjoilukuluja eikä palkintoja.

Vesistöjen hoito:

Vesistöjen hoitotoimenpiteisiin kohdennetaan vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1 800 euroa/vesistö. 

Toimintatuki:

Rekisteröidyille kyläyhdistyksille myönnetään 250 euron toimintatuki.  Tuen käytöstä ei tarvitse antaa erillistä selvitystä.

Vuoden 2020 kehittämis-, vesistöjen hoito- ja toimintatuet julistetaan haettavaksi ja ne on palautettava 30.4.2020 kello 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemukseen on liitettävä hakijan hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, sekä selvitys vuodelle 2019 myönnetyn kehittämistuen käytöstä liitteineen. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Kyläyhdistyksille myönnetään hallinnollisiin kustannuksiin toimintatukea 250 euroa/rekisteröity yhdistys.

Kehittämis-, vesistöjen hoito- ja toimintatuet julistetaan haettavaksi ja hakuaika päättyy 30.4.2020.

Jaosto käy keskustelun edellisten vuosien kehittämisavustusten siirtoperiaatteista.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi jaosto kävi keskustelun edellisten vuosien kehittämisavustusten siirtoperiaatteista ja päätti, että niitä ei muuteta. 

Tiedoksi

Kyläyhdistykset, ym. yhdistykset, kirjaamo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Kylien kehittämisjaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.