Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Oikaisuvaatimus Yläkemijoen aluelautakunnan avustuspäätöksestä / Auttin ulkoilureitin kunnostus

ROIDno-2019-110

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019 § 44 käynnistää kehittämistukien jatkohaun.

Tukea on mahdollisuus myöntää rekisteröidyille kyläyhdistyksille yhteensä 12.000 euroa. Tämän lisäksi lautakunta linjasi maisemanhoitotoimenpiteisiin 1 000 euroa. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelu Yläkemijoen nuorten harrastusmahdollisuksien kehittämisestä.

Määräaikaan 25.10.2019 mennessä alueelta tuli kaksi hakemusta. Ohjeistuksen mukaisesti tuki myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille. Auttin seudun kylätominta ry hakee tukea ulkoilureitin kunnostustoimenpiteisiin. Lisäksi Yläkemijoen koulun oppilaskunta on jättänyt hakemuksen tapahtumien järjestelykuluista mm. tarjoilusta ja palkinnoista, retkikuljetuksista ja tarvikehankinnoista.

Yhteenveto määrärahojen käytöstä on liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta päättää myöntää liitteen mukaisesti Auttin seudun kylätoiminta ry:lle 5 000 euron avustuksen hakemuksen mukaisesti ulkoilureitin kunnostuskustannuksiin.Yläkemijoen koulun oppilaskunnalle myönnetään ohjeistuksesta poiketen 650 euron avustus välinehankintoihin, tukea ei myönnetä tapahtumajärjestelyihin ja hakemuksessa mainitut tarjoilu ja palkintokustannukset ovat aina tuen ulkopuolella. Yläkemijoen aluelautakunta on myöntänyt nuorisotoimelle 1 000 euron erillisen avustuksen kuljetuskustannuksiin, jotka käytetään yhteisen lasketteluretken järjestämiseen Rukalle, sekä Rovaniemen keskustaan eri tapahtumiin esim. urheiluopistolle. Tämän vuoksi oppilaskunnalle ei myönnetä erillistä 1 000 euron kuljetustukea. 

Lisäksi lautakunta siirtää 6 000 euroa käytettäväksi maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen. Tuki ohjataan Auttin seudun kylätoiminta ry:n tilille, josta se käytetään Yläkemijoki komiaksi maisemanhoitosuunnitelman päivittämiseen ja toteuttamiseen kaikille Yläkemijoen alueltautakunnan kylille. 

Määrärahoista säästyvä 1 200 euroa siirretään käytettäväksi Alaounasjoelta (200 €) ja Ranuantieltä (1 000 €) saapuneiden kehittämishankkeiden toteuttamiseen. 

Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

 

 

Päätös

Erkki Pääkkönen poistui esteellisenä Auttin Seudun Kylätoiminnan ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9:59-10:00 (Hallintolaki § 28 kohta 5).

Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan esityksen mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Auttin Seudun Kylätoiminta ry:lle myönnetään määräraha sillä edellytyksellä, että hankkeelle on tarvittavat luvat. 

Oppilaskunnalle määräraha myönnetään tarvikehankintoihin yleisestä kehittämismäärärahasta.

 

 

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen Yläkemijoen aluelautakunnan 9.11.2019 § 53 tekemästä päätöksestä, jossa Autttin Seudun Kylätoiminta ry:lle myönnettiin 5 000 euron avustus Auttin ulkoilureitin kunnostuksen 1. vaiheeseen edellytyksellä, että hankkeelle on tarvittavat luvat. Lisäksi lautakunta myönsi yhdistykselle 6 000 euron avustuksen kaikkia Yläkemijoen kyliä koskevan Yläkemijoki komiaksi maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen. Hakijat esittävät päätöksen kumoamista kaikilta osin lainvastaisena.

Yläkemijoen aluelautakunta myönsi muista aluelautakunnista poiketen kehittämisavustusten jatkohaun kokouksessaan 2.10.2019 § 44 ja samassa yhtedessä päätettiin, että avustusten jättöpäivä on 25.10.2019. 

Autti Seudun kylätoiminta ry on jättänyt avustushakemuksen suoraan aluelautakunnan toimistoon määräaikana.

Muut aluelautakunnat päättivät asiasta 28.8.2019, joiden osalta avustukset tuli toimittaa 4.10.2019 mennessä. Yläkemijoen aluelautakunta ei ollut ko. kokouksessa päätösvaltainen, joten asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

Rovaniemen maalaiskunnan kunnanhallitus on 28.10.1988 päätöksessään yksimieliesti hyväksynyt esityksen Auttin ulkoilureitin rakentamiesta. Samalla hyväksyttiin myös maanomistajien kanssa tehdyt ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset. Valaistu ulkoilureitti on toteutettu Rovaniemen maalaiskunnan toimesta vuonna 1989.

Rovaniemen kaupunki on myynyt kiinteistön määräalan kauppakirjalla 31.8.2017 oikaisuvaatimuksen tekijälle. Kauppakirjan kohdassa 3 (Ostajan saamat tiedot) kohteesta on todettu mm., että "Ostaja on tutustunut kaupankohteseen, sen rajoihin ja alueeseen sekä kaavatilanteesen. Ostaja toteaa sen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja. Ostaja ottaa kaupakohteen vastaan tässä kunnossa."

Kauppakirjan kohdassa 5 (Rasitteet ja rasitukset) on mainittu seuraavaa: "Kaupankohteeseen kohdistuu kiinteistörekisteriotteisiin merkityt rasitteet. Lisäksi kaupankohteeseen jää rasitteiksi valaistu kuntorata / latu, kulkuoikeus vuokra-alueelle *********), alueella olevat vesi-, viemäri- ja lämpöjohdot sekä sähköjohdot. Rasitteet edellä mainituille perustetaan määräalan lohkomistoimituksessa. Muilta osin kohde myydään rasiteista ja rasituksista vapaana."

Oikaisuvaatimuksen tekijä on jättänyt aluehallintovirastolle 9.11.2018 hallintopakkohakemuksen, jossa se on vaatinut Rovaniemen kaupunkia poistamaan hakijan nykyään omistamalle tilalle ********* rakennetun Auttin valaistun latupohjan rakenteet, ennallistamaan saaren ja palauttamaan joen virtaaman saaren ympäri. Aluehallintovirasto kuuli asiassa mm. Rovaniemen kaupunkia, Lapin ELY-keskusta, Kemijoki Oy:tä ja yhteisen maa-alueen ********* osakkaita. Hallintopakkopäätös nro 181/2019 on annettu 18.12.2019. Päätösratkaisussa Aluehallintovirasto hylkää penkereiden ja siltojen purkamista koskevat vaatimukset, saaren ennallistamisvaatimukset sekä vaatimukset joen virtaaman palauttamisesta saaren ympärille.

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.2.2020 § 24 käynnistää Auttin ulkoilureitin reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen. Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on valmis hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten edellyttämässä kunnossa sen jälkeen, kun ulkoilureittitoimitus on valmis. 

Kaikilla aluelautakunta-alueilla käynnistettiin maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa. Suunnitelmat toteutetaan 27 kylälle. Yläkemijoen alueella on toteutettu vuonna 2016 Yläkemijoki komiaksi maisemanhoitosuunnitelma, jossa ovat mukana kaikki Yläkemijoen alueen kylät (Tennilä, Viiri, Vanttauskoski, Pekkala, Juotas, Pirttikoski, Autti Pajulampi ja Vanttausjärvi). Hankkeessa Yläkemijoen maisemanhoitosuunnitelma päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja sen toteuttamiseen varattiin 6 000 euron määräraha, jonka hallinnointi osoitettiin yksimielisellä päätöksellä Auttin Seudun Kylätoiminta ry:lle.

Erkki Pääkkönen ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn (Hallintolaki § 28 kohta 5).

Hakijoille on toimitettu pyydetyt asiakirjat Julkisuuslain 14 §:n edellyttämän ajan puitteissa.

Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa, että Auttin Seudun Kylätoiminta ry:lle ei ole tilitetty myönnettyä 5 000 euron avustusta Auttin ulkoilureitin kunnostukseen. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn siinä vaiheessa, kun laadittava reittisuunnitelma ja reittitoimitus sen mahdollistavat. Maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen varattu 6 000 euron määrärahaa ei oikaisuvaatimuksesta johtuen ole myöskään tilitetty.

Kylien kehittämisjaosto toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.