Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityisteiden tienpitovelvollisuus kuuluu tiekunnalle ja yksityistien osakkaille. Kunta voi päätöksellään (YksTL 84 §) avustaa yksityisteiden tienpitoa, joka käsittää kunnossapidon ja rakentamisen, myöntämällä avustuksia päätöksiensä mukaan. Yksityisteiden ja tiekuntien avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.

Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle. Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km.  Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2019 lopussa noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 330 km.

Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja pykälät on otsikoitu.

Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Uuden lain voimaantultua kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessa, että tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä. Voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.

Yhdyskuntatekniikan määrärahat ovat perusparantamisavustukseen 100 000,00€, kunnossapitoavustukseen 520 000,00 ja yksityisteiden valaistuksen on käytetty 30 000,00€.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on laatinut kolme (3) erillaista avustusvaihtoehtoa Rovaniemen kaupungin alueella oleville yksityisteille. Vaihtoehdoissa on otettu huomioon, että avustus on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Aikaisemmin ollut kolmen vakituisen asunnon sääntö on poistettu kaikista vaihtoehdoista.

Tiekunnille myönnettävä avustussumma, avustettavaa tiekilometriä kohti, määritetään määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella. 

 

Vaihtoehto 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus

Tiekunta saa päättää, että ottako se tiekunnan tielle Rovaniemen kaupungin kunnossapidon vai rahallisen avustuksen. Mikäli tiekunta ottaa kunnossapidon, peritään tiekunnalta avustussumman ylittävä osuus takaisin. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Vaihtoehto 2. Osittainen kunnossapito

Tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustuksena osan kunnossapitotöistä. Avustuksena tehtävät työt määritetään avustussumman perusteella.

 

Vaihtoehto 3. Rahallinen avustus

 Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustus rahallisena avustuksena. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen tulee viivästymään yli 30.5.2020. Tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat keskeneräiset, toimintojen käynnistämistä hidastaa yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien vaatimuksesta, tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä kunnossapidon aloittamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistie avustusmalli vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllänen. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

 

Toimialajohtajan muutettu ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.      

 

Lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Kunta voi edelleen lain 84 §:n mukaisesti jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa ja avustamista edellytyksellä, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Ajantasaiset tiedot on yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Elinvoimalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.2.2020 § 20 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitystä ja jatkanut siirtymäaikaa 31.12.2020 saakka. Lautakunta päätti myös, että yksityistie avustusmaali vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

Kunnossapitoavustus vaihtoehdot:

 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus
  Kunnossapito vähintään 500 m kaupungin urakassa, perintä avustussumman ylittävältä osalta
  Rahallinen avustus vähintään 100 m
 2. Kunnossapito
  Rajataan avustussumman mahdollistamiin kunnossapitotöihin, vähintään 100 m
 3. Rahallinen avustus
  Avustus vähintään 100 m
  Kohdista 1. ja 3. vähennetään 50 m omavastuu/vakituinen asuttu kiinteistö

 

Käytettävissä olevat märärahat:

 • Kunnossapito                                  520 000 €
 • Yksityisteiden valaistus                     30 000 €
 • Perusparannus- ja rakentaminen    100 000 €

Muutos koskee n. 10 500 Rovaniemen kaupungin asukasta, jotka asuvat yleiskaava-alueella ja kaava-alueen ulkopuolella.

Esitettyjen avustusmallien vaikutukset nykytilanteessa:

Rovaniemen kaupungin kunnossapidon piirissä on 341 tietä

Tiet kpl Tien pituus  %-osuus Vaikutus
      256           0 -   500 m      82 % ei kunnossapidetä
        50      501 - 1 000 m      16 % -50 m omavastuu rajaa kunnosspitoa
         6   1 001 - 2 000 m        2 % kunnossapidetään
         2   4 000 - 12 000 m        1 % kunnossapidetään

Rahallisen avustuksen piirissä on 521 tietä

Tiet kpl Tien pituus %-osuus Vaikutus
    454  *)      43 -    500 m  87,1 % avustetaan
      53     501 - 1 000 m  10,2 % avustetaan
     13   1 001 - 4 300 m   2,5 % avustetaan
       1           - 11 200 m   0,2 % avustetaan

*) teistä 9 kpl on alle 100 metriä

Valaistus / 30 000 €
Rovakairalta on pyydetty ja se on antanut lausunnon kustannuksista, jotka aiheutuvat jos katuvalaistus siirretään tiekunnan maksettavaksi. Esimerkissä on arvioitu Nivankylän neljä yksityistietä (Hiukantie, Yli-Nikkiläntie, Pyöryäntie, Alarahkontie) siirtämisestä omiin mittauksiin. Kustannusarvio on n. 3 500 euroa/tie koostuen liittymismaksuista, mittaroinnista, ulkomittauskeskuksesta ja kaapeloinnista. Hinnassa ei ole huomioitu valaistuksen syttymis- ja sammutusautomaation, eikä elohopealamppujen mahdollisia vaihtokustanuksia. Vuotuiset sähkön siirtomaksut ko. neljälle tielle ovat nyt 1 785 euroa ja erillisinä sähkönkäyttöpaikkoina n. 2 520 euroa (nousu 41 %).

Rovaniemellä asemakaava-alueen ulkopuolella kuluu sähköenergiaa tievalaistukseen (mukana myös mm. latuvalaistuksia) n. 650 mWh/v. ja sähkön siirtomaksuihin yheeensä n. 48 000 €/v. Siirryttäessä yksittäisten mittausten taakse kustannukset kasvavat nytytilanteesta kymmeniä prosentteja. 

Perusparantamis- ja rakentamisavustus 100 000 €

 • pienet korjaushankkeet, avustus 50 % enintään 5 000 €
 • uuden tien rakentaminen, avustus 40 % enintään 15 000 €/km
 • suuremmissa hankkeissa ELY:n avustusten lisäksi kaupungin avustus enintään 25 % tiekunnan vastuulle jäävästä osuudesta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa lausunnon yksityisteiden avustusmallien vaihtoehdoista taikka vaihtoehtoisesti uudesta mallista huhtikuun kokouksessa.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.