Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin lausunto / hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta

Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 248 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laajakaistarakentamisen tuesta alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista.

Aiempi laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) on ollut voimassa 2010 alusta lähtien ja tukiohjelmaan liittyvä hakemuksen jättöaika Liikenne- ja viestintävirastolle päättyi vuoden 2018 lopussa. 

Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi hallituksen esitysluonnoksesta kaupungin lausuntoa 12.6.2020 mennessä.

Rovaniemen kaupunki on lausunut asiasta mm. seuraavaa:

Edellissä laajakaistalaissa oli perusteena, että kunta ei voi suoraan hakea tukea. Valtion tukea oli mahdollista hakea laajakaista-/ teleyritykset. Tämän johdosta ja yhtenä perusteena Rovaniemen kaupunki perusti laajakaistayrityksen, jonka tehtävä oli rakentaa sekä markkinaehtoisia ja tukikelpoisia laajakaista-alueita taloudellisesti kannattavasti. 

Rovaniemen kaupunki päätti esittää lausunnossaan, että 

 • Esitetyssä uudistetussa laajakaistalaissa on huomioitava selkeät vastuut laajakaista-alueiden rakentamisvelvoitteista.
 • Laista on poistettava kuntien maksuosuus ja vastuut.
 • Laissa on määriteltävä selkeästi tuen perusteet ja määrä kiinteistökohtaisesti.
 • Laajakaistan rakentamisvastuu tulee olla liikenne- ja viestintävirastolla, koska virastolla on tarvittava pohjatiedot olemassa olevista kuituyhteyksistä.
 • Laissa tulee märitellä vastuut selkeästä viestinnästä.

Sekä

 • Kunnan omarahoitusosuudesta tulisi kokonaan luopua.
 • Valtion tuen osuus vähintään 66 % ja toteutajan 34 % 
 • Asetukseen esitetyt kuntien maksuosuukriteerit ovat kestämättömät Lapin kannalta, koska niissä ei huomioida lainkaan kuntien laajuutta. Rakennettavan verkon pituus/asukas on Lapissa moninkertainen eteläisimpiin kuntiin verrattuna pitkistä välimatkoista johtuen ja siitä huolimatta asetusluonnoksen kriteerit nostavat Lapin kuntien maksuosuudet joko korkeimpaan tai toiseksi korkeimpaan luokkaan. 
 • Haja-asutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin haaste on vähäinen asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on keskeistä, laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin, yhteydet tulee varmistaa kaikki toiminnalliset alueet huomioiden.
 • Lakiesityksessä on esitetty 5 milj. euroa koko Suomeen. Esitetty rahasumma on pieni jo Rovaniemen kaupungin ei-markkinaehtoisten alueiden tasavertaiselle rakentamiselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.