Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kylien Rovaniemi kehittämishanke

ROIDno-2019-3700

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien Rovaniemi -hankkeen toteutuksessa on edetty kylien kokeilutyöpajojen toteutukseen, joista ensimmäinen järjestettiin teemalla "kehittämisjaosto" (edellisessä kokouksessa yhteisesti sovitun mukaisesti) 8.6.2020 Keltakankaan auditoriossa. Kyläpajan toteutusta edelsi kehittämisjaoston kaikille jäsenille suunnattu "Kylätoiminnan osaajat ja asiantuntijat" -kysely. Kyselyyn vastasi yhdeksän kehittämisjaoston jäsentä. Vastaukset loivat perustan ensimmäisen kyläpajan suunnittelulle ja toteutukselle. Kehittämisjaosto-kyläpajan yhteinen keskustelu ja työskentely tuottivat seuraavien kyläpajojen teemat sekä ajankohdat. Kyläpajojen toteutus jatkuu teemalla "Puhelin- ja tietoliikenneyhteydet" 13.8.2020 Perunkajärvellä. Syyskuun aikana järjestetään kyläpaja teemalla "koko kaupungin kehittäminen", jossa painotus on "yrittämisen edellytykset maaseudulla". "Koko kaupungin kehittäminen" -teema jakautuu useampaan alateemaan ja kyläpajaan, jotka toteutetaan syys- ja lokakuun 2020 aikana. Alateemoja ovat turvallisuus, kouluverkko, hyvinvointi, lähipalvelut, yksityistiet ja houkuttelevat kylät. Lisäksi tulevan syksyn aikana toteutettaviksi kyläpajojen teemoiksi kiteytyi kehittämisjaoston yhteisessä työskentelyssä maisemanhoito ja julkinen liikenne sekä digiosaaminen. Tarkempi toteutusajankohta jäi näiden osalta vielä avoimeksi. 

Kylien Rovaniemi-hanke I vaiheen toteutuskuvaus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetun selontieon tiedoksi ja sitoutuu viemään yhteisesti sovittuja teemoja omalta osaltaan eteenpäin.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.