Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttaminen

Koulutuksen toimintaympäristö on suuressa muutoksessa koko maassa. Rovaniemen kouluverkko on suurelta osin rakennettu kahden eri kunnan aikana, nykytilanteesta poikkeaviin tarpeisiin ja rahoituksellisesti hyvin erilaiseen toimintamalliin. Rovaniemen koulutuspalveluissa on yhteensä 24 peruskoulua, joista 16-90 oppilaan kyläkouluja on yhdeksän. Pienimpien kyläkoulujen edellytykset toimia opetuksellisesti ja taloudellisesti ovat ongelmallisia. 

Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Kaukon koulun toiminta on mahdollista liittää Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun ja Ylikylän uuden monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun oppilaat voivat siirtyä Ylikylän tai Ounasjoen peruskouluihin syksyllä 2021. Samoin Vikajärven koulun oppilaat voidaan ottaa Nivavaaran kouluun. Vikajärven yläkouluikäiset oppilaat kulkevat jo nyt koulukuljetuksessa Nivavaarassa sijaitsevalle Napapiirin yläasteelle.

Investoinneista ja sisäilmaongelmista johtuvista väliaikaisista vuokratiloista johtuen koulujen vuokrakustannukset ovat kasvaneet vuoden 2018 tasosta noin 1,5 Me. Kaikista koulujen kustannuksista vuokrien osuus on noin 23 %. Mitä enemmän rahaa käytetään kasvaviin vuokriin, sitä vähemmän sitä on käytettävissä oppimisen tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tällä on selkeä yhteys myös henkilöstön hyvinvointiin. 

Koulujen määrää arvioitaessa on olennaisen tärkeää oppilasmäärän muutosten huomioiminen. Kaikki kaupungissa olevat perusopetuksen yksiköt mukaan lukien nykyinen oppilasmäärä 6 441 tulee laskemaan tulevina vuosina merkittävästi. Käytettävissä olevan oppilasennusteen mukaan vuonna 2025 oppilasmäärän arvioidaan laskevan 5 995 oppilaaseen. Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida luotettavasti ennustaa.

Koulutuslautakunta on toteuttanut pienten koulujen lakkauttamisiin liittyvän osallisuusprosessin, jonka yhteydessä on järjestetty avoimia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia kyläkouluilla. Kaupunkilaisilla on ollut myös mahdollisuus antaa oma lausuntonsa kaupungin kirjaamon kautta mahdollisiin koulun lakkauttamisiin. Kaupunki on myös ottanut käyttöönsä sähköisen palautejärjestelmän, jossa kaupunkilaiset voivat esittää mielipiteensä ja saada vastauksia kysymyksiinsä. 

On ymmärrettävää, että kylien asukkaiden perustelut koulun olemassaololle liittyvät muuhunkin, kuin opetuksen järjestämiseen. Koko kaupungin elinvoimaan liittyvät asiat eivät voi kuitenkaan olla yksittäisen lautakunnan/palvelualueen vastuulla. Mikäli tiloihin liittyvät kustannukset ovat toimintaan nähden kohtuuttoman suuret, vaarannetaan sillä koulun perustehtävä.

Rovaniemen laajasta pinta-alasta johtuen pienemmille kouluyksiköille on todennäköisimmin tarvetta myös tulevaisuudessa. Nykyinen määrä kouluja ei kuitenkaan ole tarpeellinen, jos kriteerinä on perusopetuslain mukaiset palvelut ja niiden laatu. Opetuksen järjestäjän tulee huomioida lainmukaiset koulukuljetusajat palveluverkon mitoituksessa.

Sivistystoimi maksaa vuokraa vain koulun ja liikuntapalvelujen käytössä olevista tiloista. 

Koulutuspalveluissa ei millään tavalla kiistetä kyläkoulujen positiivisia vaikutuksia alueen asukkaille. Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kyläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa. On välttämätöntä, että kyläkoulujen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset eivät kohdennu ainoastaan  koulutuspalveluiden vastuulle, mikäli niiden toimintaa päätetään jatkaa. Tämä edellyttäisi  päätöksiä kustannusten jakautumisesta uudella tavalla.

 

Maisemanhoitosuunnitelmat

Lapin ammattikorkakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat ovat sitoutuneet laatineet opinnäytetyönä maisemanhoitosuunnitelmat 27 Rovaniemen kylälle. Osa suunnitelmista on valmistunut ja osa valmistumassa kuluvan vuoden aikana. Välijoen ja Haukitaipaleen asukkaat eivät ole ilmaisseet kiinnostusta olla mukana suunnitelman laatimisessa, jonka vuoksi kaksi opiskelijaa olisi halukkaita laatimaan suunnitelmat jollekin toiselle alueelle.

Maisemanhoitosuunnitelmien esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.10.2020 kello 15.00 Lapin ammattikorkeakoululla, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi. Tilaisuudessa päätetään myös jatkotoimenpiteet suunnitelmien toteuttamisesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Samalla jaosto toteaa, että kyläkoulujen lakkauttamisesta ei ole järjestetty jaostolle mahdollisuutta lausua asiasta. Lisäksi huomioita kiinnitetään myös siihen, että Rovaniemen kaupungissa eri hallintokuntien välinen yhteistyö on vähäistä ja toimintaa katsotaan vain oman toimialan näkökulmasta unohtamalla kokonaisuus, Esimerkkinä Oikaraisen koulu lakkautus, jonka jälkeen se on ollut tyhjillään jo vuosia ja tiloista aiheutuu edelleen kaupungin toiselle hallintokunnalle vuosittain kuluja.

Valtakunnallisesti kunnissa on ollut vallalla tehoneliö-periaate, eli rakennetaan isoja kouluja, että saadaan pienemmällä resurssilla mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. On siis menty kiinteistö, ei lapsi edellä.

Yleinen perustelu pikkukoulujen lakkauttamiselle on ollut se, että säästetään seinistä, mutta panostetaan opetuksen laatuun. Valtakunnallisesti vuosina 1995–2014 (siirryt toiseen palveluun)(Tilastokeskus) perusopetuksen menot oppilasta kohden kasvoivat liki 113 prosenttia.

Seinistä säästäminen on näkynyt myös oppimistuloksissa. 2010-luvulla Suomen Pisa-tulokset ovat kääntyneet laskuun ja vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) ensimmäistä kertaa niissä oli nähtävissä alueellisia osaamiseroja.

Keskittämisratkaisuille on tullut hintaa myös lasten sosiaalisen ja psyykkisen terveyden kannalta. Lasten erittäin kalliiden korjaavien psyko-sosiaalisten palvelujen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi  ja päätti lisäksi esittää sivistyslautakunnalle, että sen tulisi ennen Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkautuspäätöksen tekemistä huomioida hyvän hallinnon toteuttamisen velvoite  ja pyytää lausunnot toimielimiltä, jotka vastaavat kylien palvelujen järjestämisistä, sekä elinvoimalautakunnalta ja kylien kehittämisjaostolta. Lausunnoissa tulisi kiinnittää huomiota mm. siihen, miten koulun lakkautus vaikuttaa muiden alueen palveluiden toteuttamiseen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.