Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kylien Rovaniemi kehittämishanke

ROIDno-2019-3700

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien Rovaniemi -hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan ja jokainen jäsen toimii ikään kuin välittäjän roolissa suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin sekä  kaupunkiorganisaatioon ja päätöksentekoon sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin.

Osaamisen tunnistaminen on yksi avain kylien välisen yhteistyön vahvistamiselle sekä uusien tapojen ja mallien löytämiselle suhteessa kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin.

Hankkeen käynnistyessä toukokuussa kehittämisjaoston jäsenille toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli auttaa tunnistamaan kylätoiminnan ja kylien kehittämisen osaamista ja asiantuntijuutta. Motivaation ja omien vahvuuksien lisäksi kyselyssä kysyttiin erilaisia kylätoimintaan ja -kehittämiseen liitettäviä ja niissä tarvittavia taitoja sekä itselle kiinnostavimpia ja innostavimpia kehittämisteemoja.

Kyselyn vastaukset vahvistivat ajatuksen siitä, että ensimmäisen kyläpajan teemaksi valittiin "kehittämisjaosto" ja siitä, että kehittämisjaostolla on erityinen, vahvistumassa oleva rooli, Rovaniemen kehittämisessä.

Tähän mennessä toteutuneet ja suunnitteilla olevat teemalliset kyläpajat:

 • 08.06.2020 Kylien kehittämisjaosto kyläpaja, Keltakangas
 • 13.08.2020 Tietoliikenneyhteydet kyläpaja, Perunkajärvi
 • 20.08.2020 Etätyö kylässä – edellytykset etätyölle kyläpaja, Autti
 • 09.09.2020 Kylien Rovaniemi – elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää -kumppanuuspöytät, Hirvas
 • 24.09.2020 Digitaalinen vuorovaikutus kyläpaja, Sonka
 • Syksyn 2020 aikana Kylien nuoret kyläpaja
 • 07.10.2020 Maisemanhoitosuunnitelmat, Lapin AMK, Jokiväylä 11, Rovaniemi
 • 07.11.2020 Kylien kehittämispäivä, Kivitaipale
 • 25.11.2020 Yläkemijoen yrittäjien kyläpaja, Vanttauskoski

 

Hankkeen seuraavat vaiheet:

Olennaista hankkeen toteutuksessa on, että sen lisäksi, että eri vaiheissa yhdessä opettelemme erinäisen määrän erilaisia kehittämismenetelmiä ja saamme uutta tietoa ja ymmärrystä, opimme ennen kaikkea tunnistamaan itsemme ja tuntemaan toisemme kylätoiminnan tekijöinä ja kehittäjinä osana laajempaa verkostoa.

Kyläpajoista hankkeen toteutus etenee parastamispajoihin. Parastamispajojen suunnittelu ja toteutus tapahtuu samalla periaatteella kuin kyläpajojen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää seuraavaa:

 • Mitkä ovat ensimmäisen parastamispajan aihealueet?
 • Milloin ja missä ensimmäinen parastamispaja toteutetaan?
 • Ketkä osallistuvat ensimmäisen parastamispajan suunnitteluun?
 • Miten sinä osallistut?

Päätös

Kylien Rovaniemi -hankkeen projektipäällikkö Hilma Heikkinen saapui paikalle tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14:45.

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti ja päätti seuraavaa:

Esimmäisen parastamispajan aihealueet ovat:

 • Kumppanuuspöytien teemat (lähipalvelut, tietoliikenneyhteydet, toimitilat, rakentaminen ja ympäristö, yksityistiet ja yrittäjyys)
 • EU:n uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027

Ensimmäinen parastamispaja toteutetaan 7.11. klo 9-17 Lähtevänojan juhlakartanossa Kivitaipaleessa.
Parastamispajan suunnitteluun osallistuvat ne jäsenet, jotka ovat osallistuneet jo aiempiin suunnitteluryhmiin.
Parastamispajaan osallistuvat kylien kehittämisjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä kaksi henkilöä / kyläyhdistys.

Jaakko Huttunen poistui kokouksesta klo 15:15.
Hilma Heikkinen poistui kokouksesta klo 15:17.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.