Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kylien kehittämisjaoston talousarvio 2021

ROIDno-2020-516

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2021–2023. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.9.2020 § 304 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2021. Kylien kehittämisjaoston osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 781 500 euroa ja esitys on kaupunginhallituksen antaman raamin mukainen.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen kylien kehittämisjaoston perustehtävistä, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Jaostolle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista talousarviovuodelta.

Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.9.2020 mennessä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kylien kehittämisjaoston tuloskortin 2021 ja esittää sen lisäämistä elinvoimalautakunnan tuloskorttiin.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.