Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022 / Kylien kehittämisavustukset

ROIDno-2021-4661

Perustelut

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittanut kuluvalle vuodelle määrärahan kylien omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Kylien kehittämisjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2022 § 55 kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman. Sen mukaan kylien kehittämiseen on vuonna 2022  käytettävissä yhteensä 205.000 euroa. Kylien kehittämisjaoston tulee tehdä esitys ko. määrärahojen kohdentamisesta kehittämissäätiölle. 

Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille seuraaviin kehittämistoiminnan osa-alueisiin:

 1. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
 2. Lähipalvelut
 3. Digitaalinen osaaminen ja viestintä
 4. Elinympäristö; maisemanhoito, reitit, laavut jne.
 5. Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen
 6. Kylien ja alueiden yhteistyö; tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.
 7. Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet

Kehittämisavustuksiin liittyviä periaatteita:

 • Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon kylä-/asukayhdistysksen toiminnan laatu ja laajuus.
 • Määrärahoista ei rahoiteta vuosittain toistuvia tavanomaisia tapahtumia, tarjoilukuluja eikä palkintoja.
 • Rahoitusta ei myönnetä kohteisiin, joihin on saatavissa muuta kaupungin tukea (esim. kulttuuri/liikunta-avustusta).
 • Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten  yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön.  Mikäli kyläyhdistys päättää myöhemmin myydä tuella hankittua irtaimistoa, tulee myyntitulo tilittää säätiölle tai vaihtoehtoisesti hakea sen käyttöä kyläyhdistyksen muuhun hankkeeseen.
 • Tuki myönnetään pääasiallisesti palveluiden ostoon ja laite/tarvikehankintoihin. Työt toteutetaan talkootyönä, mikäli se hanke huomioon ottaen on mahdollista.
 • Kustannusarvion on oltava todenperäinen ja kustannukset on eriteltävä, jolloin minimoidaan siirtomäärärahojen käsittely.
 • Avustus on käytettävä päätöksen mukaisesti.

 Avustukset maksetaan kaupungin taloussäännön ja avustusperiaatteiden edellyttämin ehdoin sen jälkeen, kun kehittämissäätiö on tehnyt päätöksen avustusten jakamisesta. 

Määräaikaan 30.04.2022 mennessä rekisteröidyiltä kyläyhdistyksiltä saapui yhteensä 57 hakemusta. 
Kyläyhdistykset ovat aktivoituneet suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä kehittämishankkeita haastavan ajanjakson jälkeen.
Avustushakemusesitykset on valmisteltu yhteistyössä Rovaniemen kylien kehittämissäätiön kanssa ja tehty esitys on suurempi kuin avustuksiin alunperin myönnetty määräraha.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto esittää Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitukselle, että kyläyhdistyksille suunnatut kehittämismäärärahat päätetään jakaa liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Jaana Ylitalo poistui esteellisenä Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Sanna-Mari Suopajärvi poistui kokouksesta klo 16.45 ennen Sonka-Napapiirin kyläyhdistys ry:n asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Aarne Jänkälä poistui kokouksesta Kivitaipaleen kyläyhdistys ry:n Kivijärven kunnostushankkeen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §:n kohta 3).

Jaana Ylitalo poistui kokouksesta klo 17.02.

Hillevi Vitikka poistui esteellisenä Perunkajärven kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5). 

Pekka Lehto poistui esteellisenä Auttin Seudun Kylätaloyhdistys ry ja Auttinseudun kylätoiminta ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5). Varapuheenjohtaja Knuutin ollessa poissa valittiin puheenjohtajaksi  Aarne Jänkälä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Tennilän nuorisoseura ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Minna Uusiautti poistui esteellisenä Yläkemijoen kylät ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, hakijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.