Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Asukas- ja kylätoiminnan toiminta-avustukset 2022

ROIDno-2021-4661

Perustelut

Rovaniemen kylien kehittämisjaosto ja elinvoimalautakunta julistivat asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustukset haettaviksi ajalla 1.-30.4 2022.
Yhdistysten toiminta-avustusta myönnetään 300 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhdistyksille.
Toimintatuen käytöstä ei tarvitse antaa erillistä selvitystä.

Määräaikaan 30.04.2022 mennessä kyläyhdistyksiltä saapui 42 hakemusta ja keskustan asukasyhdistyksiltä 10 hakemuksta. 
Avustukset maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman kaupungin taloussäännön ja avustusperiaatteiden edellyttämin ehdoin.   

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Rovaniemen kylien kehittämisjaosto päättää myöntää kyläalueiden asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.   

Päätös

Jaana Ylitalo poistui esteellisenä Rautiosaaren kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Sanna-Mari Suopajärvi poistui esteellisenä Sonka-Napapiirin kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Hillevi Vitikka poistui esteellisenä Perunkajärven kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5). 

Pekka Lehto poistui esteellisenä Auttin Seudun Kylätaloyhdistys ry ja Auttinseudun kylätoiminta ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5). Varapuheenjohtaja Knuutin ollessa poissa valittiin puheenjohtajaksi  Aarne Jänkälä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Tennilän nuorisoseura ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Minna Uusiautti poistui esteellisenä Juotasniemen kyläyhdistys ry:n ja Yläkemijoen kylät ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kylien kehittämisjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.