Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kylien kehittämisjaoston lausunto Rovaniemen kaupungin maapoliiittisista linjauksista

ROIDno-2021-1970

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on pyytänyt kylien kehittämisjaoston lausuntoa Rovaniemen kaupungin maapoliittiset linjaukset -luonnoksesta.

Maapoliittinen ohjelma on kunnan strateginen asiakirja, jolla kaupunki määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpidevalikoiman. Maapoliittisen ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa päätöksentekijät ja kaupungin viranhaltijat yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin sekä lisätä hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kaupungin maapoliittisista toimintalinjoista.
 
Tuloksellisen maapolitiikka perustuu pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen toimintaan. Keskeisiin periaatteisiin ei ohjelmassa ole ollut tarvetta puuttua mutta sisältöä on tarkistettu ja täsmennetty mm. maankäyttösopimusten osalta sekä korostettu maapolitiikan roolia kunnan taloudessa. Lisäksi on esitetty kriteereitä maapolitiikan vaikutusten arvioinnista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Rovaniemen kaupungin maapoliittisesta ohjelmaluonnoksesta. 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen päällikön esityksestä poiketen keskustelun jälkeen seuraavasti:
Rovaniemen kaupungin toivottaisiin markkinoivan ja edistävän enemmän kyläalueilla olevia kaupungin ja yksityisten omistamia rakennuspaikkoja. Lisäksi kaupunki voisi tarjota enemmän tukea ja ohjausta rakennusprosessia suunnitteleville sekä siihen ryhtyville rakentajille. 

Kylien kehittämisjaosto piti kokoustauon  klo 15.45 - 16.00. 

Kaupunginhallituksen edustaja Terhi Heikkilä poistui kokouksesta klo 15.46.

Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

 

Tiedoksi

Pertti Onkalo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.