Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rovaniemi kylässä kehittämishanke

ROIDno-2022-794

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemi kylässä -hanke sai Lapin ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen 7.2.2022. Hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke jatkaa Kylien Rovaniemi -hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja kehittämismenetelmien syventämistä. Tavoitteena on juurruttaa ne vahvemmin osaksi kylien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on palveluiden kehittäminen, avoimien yhteisöllisten tilojen kehittäminen sekä kyläbrändäys ja kylämarkkinoinnin kehittäminen pilottikylissä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100.000 euroa, josta 20.000 euroa on vastikkeettoman työn osuutta. Hankesuunnitelman mukaisesti ostopalveluiden osuus on 76.000 euroa ja se ylittää hankintalain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon ja on siksi kilpailutettava Hilmassa eli sähköisessä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa.

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut pyysi tarjouksia Rovaniemi kylässä - hankkeen asiantuntijapalvelusta 29.3.2022 klo 12 mennessä.
Hankintaan sovellettiin julkisia hankintoja koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen ja ns. käänteisenä kilpailutuksena, jossa tilaaja on määrittänyt palvelusta maksettavan hinnan ja tarjousten arviointi suoritetaan pelkästään laadullisilla kriteereillä (laatupisteiden maksimipistemäärä 100 pistettä). Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 4.3.2022 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.  Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Julius Oförsagd Company Oy  ja Kokoamo 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.  Kokoamon tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja se suljettiin tästä syystä pois tarjouskilpailusta.  Näin ollen tarjousten käsittelyn kolmatta vaihetta, tarjousten vertailua, ei tarvinnut suorittaa, koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saapui vain yksi.

Rovaniemi kylässä –hankkeen toteuttajaksi valittiin Julius Oförsagd Company Oy ja sopimuskausi on alkanut hankintapäätöksen saatua lainvoiman sekä sopimuksen allekirjoittamisesta 28.4.2022. Hankinnan sopimuskausi on voimassa 31.12.2023 saakka.
Tilaaja, toteuttaja ja rahoituksen edustaja ovat tavanneet aloituspalaverissa ja projektin toimintaa on lähdetty käynnistämään. 

Julius Oförsagd esittäytyy kylien kehittämisjaostolle ja kertoo projektin alkuvaiheen tilanteesta ja aloitetuista toimenpiteistä.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikkö Julius Oförsagd saapui kokoukseen klo 14.58.

Kylien kehittämisjaosto kuuli asiassa Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikköä Julius Oförsagdia.

Rovaniemi kylässä -hankkeen projektipäällikkö Julius Oförsagd poistui kokouksesta klo 15.14. ennen asian päätöksentekoa.

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.

Tiedoksi

Kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.