Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vesistöjen hoitoavustukset 2022

ROIDno-2021-4662

Perustelut

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittanut kuluvalle vuodelle määrärahan vesistöjen hoitohankkeisiin. Kylien kehittämisjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2020 § 72 kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman. Sen mukaan kylien kehittämiseen on vuonna 2022  käytettävissä 205 000 euroa, joka jakautuu kylien kehittämishankkeisiin 165 000 euroa ja vesistöjen hoitohankkeisiin 40 000 euroa.

Kylien kehittämisjaoston tulee tehdä esitys ko. määrärahojen kohdentamisesta kehittämissäätiölle. 

Vesistöjen hoitotukea myönnetään enintään 2 000 euroa vesistöä kohden. Hoitotoimenpiteet tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. 

Vesistöjenhoidon tavoite on yleishyödyllinen ja vesien tilan parantaminen ja/tai vesien virkistyskäytön edistäminen. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että alueelle suunnitellaan ja toteutetaan isompia vesienhoidollisia hankkeita yhteistyössä ELY-keskuksen ja VESKU -hankkeen kanssa. Avustuksen kohteena olevia toimenpiteitä ovat:

  • Kohteen kalarakenteen selvittäminen
  • Hoitokalastustoimenpiteet
  • Vesikasvillisuuden niitto
  • Hoitokalastuksen toteuttamisessa hankittavien pyydysten (rysät, katiskat) on oltava sellaisia, että niistä voidaan vapauttaa elävänä kalastuslain mukaan alamittaiset kalat sekä petokalat.

Tukea ei myönnetä verkkojen, veneiden, perämoottoreiden yms. pienhankintoihin eikä säätiön vuonna 2021 tehdyn päätöksen perusteella kalanpoikasten hankintaan.

Määräaikaan 30.4.2022 kello 15.00 mennessä saapui 14 vesistöjen hoitoavustushakemusta.
Alueella on parhaillaan käynnissä isoja vesistöjen kunnostushankkeita, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että avustuksiin esitetty kokonaismäärä jää varattua määrärahaa pienemmäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Rovaniemen kylien kehittämisjosto esittää Rovaniemen kylien kehittämissätiön hallitukselle, että vesistöjen hoitoavustukset 2022 päätetään jakaa liitteen mukaisesti.

Päätös

Jorma Kiviniemi poistui esteellisenä Kaupin Metsäkerho ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki §28 kohta 5).

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisest alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, hakijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.