Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Satu Tuovinen, aluekoordinaattori, satu.tuovinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua. Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa. 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom). 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on kylien kehittämisjaosto, jossa on 14 jäsentä. Elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen. Kylien kehittämisjaoston tehtävistä määrätään 36 §:ssä.

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 31.8.2021 § 142 valita kylien kehitämisjaoston puheenjohtajaksi Pekka Lehdon ja varapuheenjohtajaksi Riikka Knuutin. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.8.2021 § 302  valita kylien kehittämisjaostoon edustajaksi Terhi Heikkilän ja varaedustajaksi Päivi Alaojan. Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 23.2.2021 § 7 valita kylien kehittämisjaostoon edustajaksi Jussa Posio ja hänen varalleen Sonja Rosenqvist. Lisäksi lautakunta valitsi jaostoon kylien esitysten pohjalta jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

Alue Jäsen Varajäsen
Alakemijoki Terhi Pakarinen Esa Jääskö
  Heli Rapakko Mikko Sirviö
  Reino Vaaraniemi Jaana Ylitalo
Ounasjoki Aarne Jänkälä Hannu Tuisku
  Sanna-Mari Suopajärvi Kati Koukkula
  Satu-Sinikka Oikarainen Aatos Nätynki
Ranuantie Liisa Helin Veli Saarijärvi
  Pekka Kunnari Taija Aikio
Sodankyläntie   Hillevi Vitikka Miia Ylinampa
  Juha Seurujärvi Matti Pöykkö
Yläkemijoki Jorma Kiviniemi Arto Sääskilahti
  Minna Uusiautti Pirkko Salo

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Kylien kehittämisjaosto päättää, että kylien kehittämisjaoston kokouksiin osallistuvat lisäksi esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä. 

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Varsinaisista jäsenistä läsnä kokoustilassa oli puheenjohtaja Pekka Lehto, Aarne Jänkälä, Hillevi Vitikka, Jorma Kiviniemi, Juha Seurujärvi, Liisa Helin, Minna UusiAutti, Pekka Kunnari, Sanna-Mari Suopajärvi, Satu Oikarainen, Terhi Pakarinen sekä nuorisovaltuuston edustaja Jussa Posio. 

Etäyhteydellä osallistuivat varapuheenjohtaja Riikka Knuuti, Heli Rapakko ja kaupunginhallituksen edustaja Terhi Heikkilä.

Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho ja aluekoordinaaattori, sihteeri Satu Tuovinen.

Poissa olivat varsinaisista jäsenistä Reino Vaaraniemi. 

Lisäksi etäyhteydellä osallistui § 38 asian esittelyn aikana kaupunkitarkastaja Juuso Kataja ja paikan päällä  § 40 asian esittelyn aikana projektipäällikkö Hilma Heikkinen Kylien Rovaniemi -hankkeesta.

Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.