Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kylien Rovaniemi kehittämishanke

ROIDno-2019-3700

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Meeri Vaarala, meeri.vaarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien Rovaniemi -hanke on järjestänyt toukokuun aikana  yhdessä alueellisten palvelujen kanssa kumppanuuspöytiä eri kylillä. Kumppanuuspöytien teemat olivat seuraavat:

1. Yrittäjyys Rovaniemen kylissä

Kumppanuuspöydän työn tuloksena päätettin esittää kylien kehittämisjaostolle, että kylien yrittäjiä rohkaistaan/sitoutetaan osallistumaan Rovaniemen kaupungin seuraavan kasvuohjelman/elinkeinostategian valmisteluun yhdessä elinvoimalautakunnan ja Business Rovaniemen kanssa. Tässä tarkoituksessa Kylien Rovaniemi-hanke ja alueelliset palvelut järjestävät syksyllä 2021 parastamispajan "Monialainen  ja monimuotoinen yrittäjyys Rovaniemellä". Business Rovaniemi kutsutaan mukaan parastamispajan toteutukseen.

2. Asuminen Rovaniemen kyläalueilla

Kumppanuuspöydän työn tuloksena päätettiin esittää kylien kehittämisjaostolle, että kylien tontti-, asunto- ja toimitilojen markkinoimista varten ryhdytään rakentamaan yhteistä markkina-alustaa yhteistyössä Lapin Amk:n, kylien toimijoiden ja Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen kanssa. Tätä tarkoitusta varten Kylien rovaniemi -hanke ja alueelliset palvelut järjestävät syksyllä parastamispajan "Kyliin voi ja kannattaa muuttaa". Kaupungin tontti- ja paikkatietopalvelut kutsutaan mukaan parastamispajan toteutukseen.

3. Turvallisuus - puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenneyhteydet

Kumppanuuspöydän työn tuloksena päätettiin esittää kylien kehittämisjaostolle, että se päättää jättää kylien kehittämissäätiölle, elinvoimalautakunnalle ja  kaupunginhallitukselle esityksen Rovaniemen maaseutualueiden tietoliikenneyhteyksien parantamisesta tasolle, jolla turvataan mm. Virve-verkon häiriötön toiminta ja  digitaalisten palveluiden  saavutettavuus. Rovaniemen kaupungin tulee edistää laajakaistan  rakentamista kyläalueille osallistumalla  mm. omarahoituksen kautta käynnistyviin kuituverkkohankkeisiin. Tällainen on mm. Lapin liiton Kuitua kuntiin -hanke:

https://www.lapinliitto.fi/hankkeet/kansalliset-hankkeet/kuitua-kuntiin-lapin-kuntien-laajakaistarakentamisen-kehittamishanke/

4. Ikäihmisten hyvä elämä kylissä

Kumppanuuspöydän työn tuloksena päätettiin esittää kylien  kehittämisjaostolle, että se päättää jättää kaupungin perusturvalautakunnalle esityksen etsivän vanhustyön mallin kokeilusta Rovaniemen kyläalueilla. Mallin kehittämiseen ja kokeiluun kutsutaan yhteistyökumppaneiksi Rovaniemen seurakuntaa ja Vapaaehtoistyön keskus Neuvokasta.Tätä tarkoitusta varten Kylien Rovaniemi -hanke ja alueelliset palvelut järjestävät syksyllä 2021 parastamispajan "Ikäihmisten hyvä elämä kylissä".Rovaniemen kaupugin perusturvapalvelut kutsutaan mukaan parastamispajan toteutukseen.

Teemallisissa kylien kumppanuuspöydissä kylät  ovat saaneet kehittämistyökaluja ketterien, matalan kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja  jopa niiden toteuttamiseen. Parastamispajoissa puolestaan jatkokehitetään kumppanuuspöydissä esiin nousseita  teemoja ja  arvioidaan jo toteutettuja kokeiluja. Tarjolla on ollut työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden useamman toimijan yhteissuunnitteluun ja toteutukseen.

Kylien Rovaniemi -hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan ja jokainen jäsen toimii ikään kuin välittäjän roolissa suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin sekä  kaupunkiorganisaatioon ja päätöksentekoon sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin.

Kumppanuuspöydissä esiin nousseiden lyhyen tähtäimen  toimenpiteiden lisäksi on perusteltua aloittaa Kylien Rovaniemi - jatkohankkeen valmistelu, koska kehittämiskokeiluja, kylien ja kaupungin välistä yhteistyötä ja kehittämisjaoston roolia tulee edelleen vahvistaa ja syventää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Meeri Vaarala, meeri.vaarala@rovaniemi.fi

Kehittämisjaosto päättää,että

-  kumppanuuspöytien esittämät aloitteet lähetetään elivoimalautakunnalle, perusturvalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle

- kesäkuun kuntavaalien jälkeen valittava kylien kehittämisjaosto valitsee keskuudestaan edustajat syksyn 2021 parastamispajoihin 

- Kylien Rovaniemi-jatkohankkeen valmistelu aloitetaan  ja hankesuunnitelma esitellään syyskuun 2021 kokouksessa

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti vs. alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti muilta osin, mutta kohta 3. tekstiä muutettiin seuraavanlaiseksi: 

3. Turvallisuus - puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenneyhteydet

Kumppanuuspöydän työn tuloksena päätettiin esittää kylien kehittämisjaostolle, että se päättää jättää kylien kehittämissäätiölle, elinvoimalautakunnalle ja  kaupunginhallitukselle esityksen Rovaniemen maaseutualueiden puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien parantamisesta tasolle, jolla turvataan mm. Virve-verkon häiriötön toiminta ja  digitaalisten palveluiden  saavutettavuus. Rovaniemen kaupungin tulee edistää laajakaistan  rakentamista kyläalueille osallistumalla  mm. omarahoituksen kautta käynnistyviin kuituverkkohankkeisiin. Tällainen on mm. Lapin liiton Kuitua kuntiin -hanke: https://www.lapinliitto.fi/hankkeet/kansalliset-hankkeet/kuitua-kuntiin-lapin-kuntien-laajakaistarakentamisen-kehittamishanke/

Valmistelija

 • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien Rovaniemi -​hanke mahdollistaa sekä kylien välisen että kylien ja kaupunkiorganisaation välisen yhteistyön vahvistumisen. Avainhenkilöitä yhteistyön vahvistamisessa ovat kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaosto kokonaisuudessaan ja jokainen jäsen toimii linkkinä suhteessa kylien asukkaisiin ja toimijoihin sekä kaupunkiorganisaation sisällä että muiden keskeisten sidosryhmien välillä.
Leader-rahoitteisessa hankkeessa toteutetaan Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2025 sekä Rovaniemen kylästrategiaa – Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää. Teemallisissa kylien työpajoissa kylät saavat kehittämistyökaluja ketterien,​ matalan kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Parastamispajoissa puolestaan arvioidaan toteutettuja kokeiluja ja jatkokehitetään niitä. Tarjolla on työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden, useamman toimijan yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.

Yksi hankkeen aikana käynnistetyistä kokeiluista on kumppanuuspöytämalli, jossa on testattu mallin soveltuvuutta kylien kehittämiseen ja Kylien kehittämisjaoston työvälineeksi kylien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä sekä kylien elinkelpoisuuden ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Kumppanuuspöytätyöskentelyjä on hankkeen aikana toteutettu sekä syksyllä 2020 että keväällä 2021. Kokemukset mallin soveltuvuudesta ja sopivuudesta työvälineeksi ovat olleet pääasiassa positiivisia, johon perustuen Rovaniemen kumppanuusmallin kehittämistä parastetaan syksyn 2021 aikana.

Syksyllä 2021 toteutettavat teemalliset parastamispajat, kumppanuuspöydät: 

Ikäihmisten hyvä elämä kylissä: 
- 13.10.2021, klo 8.30–10.00 Etsivä vanhustyö -tapaaminen Rovaniemen kaupungin palveluohjauksen ja ikäosaamiskeskuksen henkilöstön ja Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen asiantuntijoiden kesken.
- 11/2021 kumppanuuspöytä 

Yrittäjyys – monialainen ja -muotoinen yrittäjyys Rovaniemellä: 
- 11.11.2021 klo 14–18 

Asuminen Rovaniemen kyläalueilla:
- Syksyn 2021 aikana hankesuunnitteluyhteistyö markkina-alustan kehittämisestä Lapin AMK:n / FrostBit:n kanssa.

Turvallisuus:
- Kylien kehittämisjaoston päätös esityksistä. 

Nuorten hyvä elämä kylissä:
- 11/2021

Kylien Rovaniemi kehittämispäivä:
- 27.11.2021 klo 12–16 

Rovaniemen kumppanuusmallissa avaintoimijoina ovat kylien kehittämisjaoston jäsenet. Jaoston jäsenille on Kylien Rovaniemi -hankkeen aikana tarjottu mahdollisuutta osallistua ja sitoutua kylien kehittämiseen omien vahvuuksien, osaamisen, kokemuksen, tietojen ja taitojen sekä intressien mukaisesti. Jaoston jäsenille on tarjottu mahdollisuutta valita kehittämisteema, johon kiinnittyvässä kehittämisprosessissa he ovat voineet olla mukana. Mukana olo tarkoittaa kumppanuuspöytiä edeltäviin ideointi-, suunnittelu-, verkosto- ja yhteistyöpalavereihin osallistumista, vertaistukea sekä sparrausta kehittämistyöhön. Osallistuminen on vapaaehtoista ja sitoutumisen asteen kukin on voinut määritellä itselleen sopivaksi. 

Teema ja jaoston jäsenet:
Turvallisuus – puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenneyhteydet: Hillevi Vitikka
Asuminen (vakituinen ja vapaa-ajan), yrittäjyys: Heli Rapakko, Minna Uusiautti, Jorma Kiviniemi

Kylien Rovaniemi -jatkohankkeen valmistelu on käynnistetty,​ koska kehittämiskokeiluja,​ kylien ja kaupunkiorganisaation välistä yhteistyötä ja kehittämisjaoston roolia tulee edelleen vahvistaa ja syventää. Jatkohankkeen työnimenä on ”Rovaniemi kylässä”. Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on laadukkaiden palveluiden kehittäminen, palvelukeskusten ja avoimien tilojen kehittäminen, kyläbrändäys ja markkinointi. 

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: 

 1. Kyläpilotit; palveluiden, tapahtumien, toimintamallien, kehittämismenetelmien yms. yhteiskehittäminen 

 2. Kylätilat; tilojen yhteiskehittäminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen paikoiksi.

 3. Kyläbrändi ja markkinointi; kyläbrändin ja markkinoinnin yhteiskehittäminen yhteen sovittaen ja jalostaen Rovaniemen kaupunkibrändiä sekä hyödyntäen kaupungin markkinointikanavia. 


Asiassa kuullaan Kylien Rovaniemi -hankkeen vastuuhenkilöä Hilma Heikkistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää

 • nimetä osallistujat jaoston jäsenistä syksyllä toteutettaviin teemallisiin parastamispajoihin, kumppanuuspöytiin ja niitä edeltävään suunnittelutyöhön.
 • hyväksyä Rovaniemi kylässä -hankeidean jatkotoimenpiteitä varten. 

Päätös

Kylien Rovaniemi -hankkeen projektipäällikkö Hilma Heikkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Kylien kehittämisjaosto päätti seuraavaa:

Teemallisiin parastamispajoihin ja kumppanuuspöytiin sekä niitä edeltävään suunnittelutyöhön nimettiin jaostosta osallistujat seuraavasti:

 • Ikäihmisten hyvä elämä kylissä: 
  • Satu-Sinikka Oikarainen, Terhi Pakarinen ja Liisa Helin
 • Yrittäjyys – monialainen ja -muotoinen yrittäjyys Rovaniemellä: 
  • Heli Rapakko, Minna Uusiautti, Jorma Kiviniemi ja Mikko Sirviö
 • Asuminen Rovaniemen kyläalueilla:
  • Heli Rapakko, Minna Uusiautti ja Jorma Kiviniemi
 • Turvallisuus:
  • Hillevi Vitikka, Pekka Lehto, Juha Seurujärvi, Miia Ylinampa ja Aarne Jänkälä
 • Nuorten hyvä elämä kylissä:
  • Sanna-Mari Suopajärvi, Juha Seurujärvi ja Riikka Knuuti

Sanna-Mari Suopajärvi poistui kokouksesta tämän asian keskustelun aikana klo 15:03-15:10.

Juha Seurujärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Hilma Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.