Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kylien kehittämisjaoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

Valmistelija

  • Satu Tuovinen, aluekoordinaattori, satu.tuovinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.
Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.
Pöytäkirja julkaistaan kahdeksantena päivänä kokouksen pitämisestä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä.

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaoston  päättää, että

  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kylien kehittämisjaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja, jolle valitaan myös varatarkastaja
  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään aluekoordinaattori tai hänen sijaiseksi määrätty
  • kylien kehittämisjaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa voi pöytäkirjanpitäjän sijasta hänen sijaisensa tai kaupunginkirjaamon ja kaupunginarkiston tietopalvelutehtävissä toimivat yksikön työntekijät ja esihenkilö.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.