Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 LISÄPYKÄLÄ: Kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-530

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on 31.8.2021 § 142 nimennyt varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kylien kehittämisjaostoon sekä valinnut keskuudestaan jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kylien kehittämisjaostoon valituista Yläkemijoen alueen Jorma Kiviniemen henkilökohtaisen varajäsenen kotikunta ei ole Rovaniemi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Yläkemijoen alueella pidetyssä kyläkokouksessa 4.9.2021 korvaavaksi varajäseneksi on esitetty Jouni Piiraista.

Kylien kehittämisjaoston puheenjohtaja Pekka Lehdolle ja varapuheenjohtaja Riikka Knuutille valitaan lisäksi henkilökohtaiset varajäsenet.

Elinvoimalautakunta päätti 28.9.2021 kokouksessaan  § 164 Kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten (tarkastamaton pöytäkirja),yksimielisesti  
- nimetä Yläkemijoen alueen varsinaisen jäsenen Jorma Kiviniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Piiraisen
- nimetä puheenjohtaja Pekka Lehdon varajäseneksi Juha Kauhasen
- nimetä varapuheenjohtaja Riikka Knuutin varajäseneksi Jani Könkään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee tämän asian tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.