Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kaukon koulun lakkauttaminen

ROIDno-2017-2081

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on pyytänyt kylien kehittämisjaostolta lausunnon Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamisesta.

Toimialajohtaja Antti Lassila esittää sivistyslautakunnalle, että koulut lakkautetaan 31.7.2021 lukuvuoden 2020/2021 loputtua ja oppilaat siirtyvät seuraaviin kouluihin:

 • Kaukon koulun 33 oppilasta siirtyvät Ounasvaaran peruskoulun oppilaiksi.
 • Nivankylän koulun 44 oppilasta siirtyvät Ylikylän peruskoulun ja tarvittaessa Ounasjoen peruskoulun oppilaiksi.
 • Vikajärven koulun 15 oppilasta siirtyvät Nivavaaran koulun oppilaiksi.

Yhteenveto suurimmista kulueristä ja säästöpotentiaali:

Kulut

  Kauko

  Nivankylä

  Vikajärvi

 

Henkilöstö

  203 920 €

  222 972 €

  172 520 €

poistuva kulu

Vuokrat

  135 896 €

    92 726 €

  201 149 €

poistuva kulu

Ateriat

   44 976 €

   34 079 €

   22 467 €

siirtyvä kulu

Kuljetukset

   20 475 €

   30 713 €

   43 515 €

   21 757 €

   53 461 €

   53 461 €

siirtyvä kulu

uusi kulu

 

Tuotto

 

 

  35 700 €

poistuva tulo

Kulut yhteensä

  448 669 €

  439 827 €

  449 679 €

 

Säästöpotentiaali

  208 792 €

  203 874 €

  197 430 €

 610 096 €

 

Koulutoimen suurimmat kuluerät:

Menot    TP 2017    TP 2019    TA 2021

Muutos-%

 2017-2021

Perusopetuksen palkat 27 937 246 € 29 537 686 € 31 295 507 €  + 12,0 %
Koulujen vuokrat   9 675 801 € 13 311 317 € 14 385 130 €  + 48,7 %

Laskelmat osoittavat, että lakkautettavien koulujen palkkamenot (599 412 €) eivät vähennä kokonaispalkkamenoja, vaan menot kasvavat edelliseen vaihvistettuun tilinpäätökseen nähden n. 1,8 milj. euroa.

Arvio Rovaniemen koulujen oppilasmäärien kehityksestä:

Luokat 2015 2020 2025 2030
1-6 lk 3 579 4 022 3 336  
7-10 lk 1 972 1 793 2 033  
Yhteensä 5 551 5 815 5 369 4 831
Muutos + 101 + 83 - 486 - 1 024

Yhteenvedosta voidaan todeta, että tilastojen mukaan Rovaniemen koulujen oppilasmäärät pienenevät merkittävästi seuraavien viiden ja kymmenen vuoden aikana. Rovaniemelle ollaan toteuttamassa tästä huolimatta merkittäviä uusia kouluhankkeita, jotka johtuvat osin nykyisten koulujen sisäilmaongelmista ja palvelujen uudelleenjärjestelystä (Ylikylä, Nivavaara, Vaaralampi, Häkinvaara). Alustava karkea kokonaisinvestointimäärä uusille kouluille on yhteensä n. 80 milj. euroa, jotka tulevat kasvattamaan merkittävästi jo nyt erittäin voimakkaasti kasvaneita koulujen vuokrakustannuksia tulevaisuudessa.

Kaukon ja Nivankylän koulujen tasearvot ovat 0 euroa ja Vikajärven 250 000 euroa. Koulujen vuokrakustannukset eivät ole myöskään poistuva menoerä Rovaniemen kaupungilta, ennen kuin tiloille on löydetty uusi käyttö, myynti taikka vuokraus ja ulkopuolinen maksaja. Tontit vaativat myös pääsääntöisesti kaavamuutoksen, joka hidastuttaa myyntitoimenpiteitä.

Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi asuinpaikan perusteella. Lisäksi lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Hallintolain 6 §:n mukaan luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suoja sisältää vaatimuksen siitä, että viranomaisen on toiminnassaan otettava huomioon yksityisen oikeutetut odotukset ja turvattava ne. Yksityisen tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta ei yllättäen muutu siltä osin kuin se vaikuttaa yksityisen oikeuteen tai etuun kielteisesti.

Perusopetus on määritelty perusopetuslaissa lähipalveluksi. Opetushallituksen sivuilla todetaan, että perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 

Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta kyläkoulut ovat keskeisessä asemassa. Ilman kyläkouluja ja keskeisiä lähipalveluja ei maallemuutto ole perheille houkutteleva vaihtoehto. Maaseudulla toimivat ja sinne perustettavat yritykset (esim. bio- ja kiertotalouteen perustuva tulevaisuus, luonnonraaka-aineiden hyödyntäminen, matkailu jne.) tarvitsevat maalla asuvaa työvoimaa.

Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. Tämä pitäisi nähdä päätöksenteossa rikkautena ja mahdollisuutena kehitettäessä Rovaniemeä uuden brändin mukaiseksi elivoimaiseksi arktiseksi pääkaupungiksi kyliä unohtamatta. On ymmärrettävää, että sivistyslautakunta ei voi yksin kantaa vastuuta maaseudun elinvoimaisuudesta, vaan se on nähtävä koko kaupungin voimavarana ja etuna. Opetuksen lisäksi koulun tilat soveltuvat kaikkia kylien asukkaita palvelevaan monipuoliseen toimintaan ja tilojen ympärivuotinen käyttöaste on korkea.

Oheismateriaalina kannanotto Kaukon koulun säilyttämiseksi ja koulukohtaiset oppilasennusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto esittää lausuntonaan sivistyslautakunnalle seuraavaa:

 • Kaukon koulua ei saa lakkauttaa. Koulu sijaitsee erittäin vetovoimaisella aluella, jonne on kaavoitettu yli 100 uutta tonttia. Rakentamisen myötä aluelle saadaan jo lähitulevaisuudessa 48 uutta oppilasta. Lisäksi kaavoitus on käynnistymässä  Metsäruusun ja Ojanperän alueille, jotka sijaitsee 2 km etäisyydellä Kaukon koulusta.
 • Paavalniemi kuuluu sivistyspalvelujen lähipalvelualueeseen jossa perusopetuspalvelut toteutetaan siten, että saavutettavuus on alakouluissa 3 km säteellä. Lakkautuspäätös on kaupunkistrategian vastainen.
 • Koulu on monipalvelukeskus lähiliikuntapaikkoineen ja se palvelee hyvin monipuolisesti kaikkia kylän ja jopa keskustasta tulevia eri käyttäjäryhmiä.
 • Rovaniemen kaupungin on huolehdittava kaupunkistrategian mukaisesti kylien elinvoimaisuuden kehittämisestä siten, että kouluista aiheutuvaa kustannusrasitetta on siirrettävä myös muiden hallintokuntien maksettavaksi toteutettujen palveluiden suhteessa.
 • Laskelmat osoittavat, että opettajien palkkakustannukset eivät poistu.
 • Vuokrakustannukset poistuvat sivistyslautakunnan menoista, mutta säilyvät edelleen mm. lämmityksen, sähkön, vakuutusmaksujen jne. osalta Rovaniemen kaupungin tilapalveluiden kustannuksina.
 • Kaukon koulun vuokrakustannus on 135 900 € eli  30 % koulun kokonaiskuluista. Koulun tasearvo on 0 euroa. Kylän kyselyyn on vastattu, että koulun lämpö, sähkö ja vesi maksavat 25 000 €/v ja vakuutukset, jätehuolto, vuosikorjaukset ja vartiointi  8 500 €/v, eli yhteensä 33 500 €. Kustannuksista puuttuu kiinteistönhuolto. Laskelma osoittaa, että vuokrakulut eivät perustu todellisiin kuluihin, vaan Kauko koulu maksaa merkittävältä osin myös muiden koulujen vuokrakuluja yhtenäistetyn vuokrajärjestelmän seurauksena. Vuokraan ei voi lisätä pääomakuluja. Laskelmat vääristävät todellisen oppilashinnan, jota käytetään yhtenä kriteerinä lopettamispäätöksessä.
 • Oppilaiden kuljetuskustannukset on arvioitu liian pieniksi.
 • Ryhmäkokojen kasvattaminen ja lasten ripotteleminen eri ryhmiin ja jopa eri kouluihin ei ole suositeltavaa ja pahimmillaan järjestely lisää oppilashuollon kustannuksia.
 • Sivistyslautakunnan tulisi hakea todellisia säästöjä suunnitteluvaiheessa olevien koulujen investointitarpeellisuudesta. Keskustaan toteutettavissa uusissa kouluinvestoinneissa on huomioitava merkittävät oppilasmäärien vähennykset ja huomattavat vuokrakulujen kasvut. Yhtenä vaihtoehtona on selvitettävä kyläkoulujen vapaana olevan kapasiteetin tehokas käyttö.
 • Investoinneissa sopimukset on neuvoteltava siten, että kustannusarvioiden ylitykset eivät tule automaattisesti koulujen vuokrakustannuksiin ja veronmaksajien maksettaviksi.
 • Kylien kehittämisjaosto on valmis toteuttamaan yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa kuntaliiton pilotoiman ja usealla paikkakunnalla hyväksi havaitun kumppanuuspöydän koulun, kylän ja muiden yhteisten kehittämistoimenpiteiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi. 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, Kaukon kyläyhdistys

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.