Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vikajärven koulun lakkauttaminen

ROIDno-2019-3228

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on pyytänyt kylien kehittämisjaostolta lausunnon Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkauttamisesta.

Toimialajohtaja Antti Lassila esittää sivistyslautakunnalle, että koulut lakkautetaan 31.7.2021 lukuvuoden 2020/2021 loputtua ja oppilaat siirtyvät seuraaviin kouluihin:

 • Kaukon koulun 33 oppilasta siirtyvät Ounasvaaran peruskoulun oppilaiksi.
 • Nivankylän koulun 44 oppilasta siirtyvät Ylikylän peruskoulun ja tarvittaessa Ounasjoen peruskoulun oppilaiksi.
 • Vikajärven koulun 17 oppilasta siirtyvät Nivavaaran koulun oppilaiksi.

 

Yhteenveto suurimmista kulueristä ja säästöpotentiaali:

Kulut

  Kauko

  Nivankylä

  Vikajärvi

 

Henkilöstö

  203 920 €

  222 972 €

  172 520 €

poistuva kulu

Vuokrat

  135 896 €

    92 726 €

  201 149 €

poistuva kulu

Ateriat

   44 976 €

   34 079 €

   22 467 €

siirtyvä kulu

Kuljetukset

   20 475 €

   30 713 €

   43 515 €

   21 757 €

   53 461 €

   53 461 €

siirtyvä kulu

uusi kulu

 

Tuotto

 

 

  35 700 €

poistuva tulo

Kulut yhteensä

  448 669 €

  439 827 €

  449 679 €

 

Säästöpotentiaali

  208 792 €

  203 874 €

  197 430 €

 610 096 €

 

Koulutoimen suurimmat kuluerät:

Menot    TP 2017    TP 2019    TA 2021

Muutos-%

 2017-2021

Perusopetuksen palkat 27 937 246 € 29 537 686 € 31 295 507 €  + 12,0 %
Koulujen vuokrat   9 675 801 € 13 311 317 € 14 385 130 €  + 48,7 %

Laskelmat osoittavat, että lakkautettavien koulujen palkkamenot (599 412 €) eivät vähennä kokonaispalkkamenoja, vaan menot kasvavat edelliseen vahvistettuun tilinpäätökseen nähden n. 1,8 milj. euroa.

Arvio Rovaniemen koulujen oppilasmäärien kehityksestä:

Luokat 2015 2020 2025 2030
1-6 lk 3 579 4 022 3 336  
7-10 lk 1 972 1 793 2 033  
Yhteensä 5 551 5 815 5 369 4 831
Muutos + 101 + 83 - 486 - 1 024

Yhteenvedosta voidaan todeta, että tilastojen mukaan Rovaniemen koulujen oppilasmäärät pienenevät merkittävästi seuraavien viiden ja kymmenen vuoden aikana. Rovaniemelle ollaan toteuttamassa tästä huolimatta merkittäviä uusia kouluhankkeita, jotka johtuvat osin nykyisten koulujen sisäilmaongelmista ja palvelujen uudelleenjärjestelystä (Ylikylä, Nivavaara, Vaaralampi, Häkinvaara). Alustava karkea kokonaisinvestointimäärä uusille kouluille on yhteensä n. 80 milj. euroa, jotka tulevat kasvattamaan merkittävästi jo nyt erittäin voimakkaasti kasvaneita koulujen vuokrakustannuksia tulevaisuudessa.

Kaukon ja Nivankylän koulujen tasearvot ovat 0 euroa ja Vikajärven 250 000 euroa. Koulujen vuokrakustannukset eivät ole myöskään poistuva menoerä Rovaniemen kaupungilta, ennen kuin tiloille on löydetty uusi käyttö, myynti taikka vuokraus ja ulkopuolinen maksaja. Tontit vaativat myös pääsääntöisesti kaavamuutoksen, joka hidastuttaa myyntitoimenpiteitä.

Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi asuinpaikan perusteella. Lisäksi lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Hallintolain 6 §:n mukaan luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suoja sisältää vaatimuksen siitä, että viranomaisen on toiminnassaan otettava huomioon yksityisen oikeutetut odotukset ja turvattava ne. Yksityisen tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta ei yllättäen muutu siltä osin kuin se vaikuttaa yksityisen oikeuteen tai etuun kielteisesti.

Perusopetus on määritelty perusopetuslaissa lähipalveluksi. Opetushallituksen sivuilla todetaan, että perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Tämä on kohtuuton esiopetus- ja ala-kouluikäisille. Sodankyläntien alueen oppilaiden koulukuljetusmatkat tulevat olemaan pisimmät koko kaupungin alueella (Niesistä edestakainen matka on n. 160 km). Vikajärvi on palvelukylä ja siellä on koko ison alueen ainoa koulu, johon oppilaat tulevat yhdeksältä eri kylältä. Lisäksi kaksi oppilasta tulee Vikajärven kouluun Kemijärven kaupungin puolelta, joista kaupunki saa maksuosuustuloja.

Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta kyläkoulut ovat keskeisessä asemassa. Ilman kyläkouluja ja keskeisiä lähipalveluja ei maallemuutto ole perheille houkutteleva vaihtoehto. Maaseudulla toimivat ja sinne perustettavat yritykset (esim. bio- ja kiertotalouteen perustuva tulevaisuus, luonnonraaka-aineiden hyödyntäminen, matkailu ym. ) tarvitsevat maalla asuvaa työvoimaa.

Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. Tämä pitäisi nähdä päätöksenteossa rikkautena ja mahdollisuutena kehitettäessä Rovaniemeä uuden brändin mukaiseksi elivoimaiseksi arktiseksi pääkaupungiksi kyliä unohtamatta. On ymmärrettävää, että sivistyslautakunta ei voi yksin kantaa vastuuta maaseudun elinvoimaisuudesta, vaan se on nähtävä koko kaupungin voimavarana ja etuna. Opetuksen lisäksi koulun tilat soveltuvat kaikkia kylien asukkaita palvelevaan monipuoliseen toimintaan ja tilojen ympärivuotinen käyttöaste on korkea.

Oheismateriaalina Sodankyläntien kyläyhdistysten lausunnot ja koulukohtaiset oppilasennusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto esittää lausuntonaan sivistyslautakunnalle seuraavaa:

 • Vikajärven koulua ei saa lakkauttaa. Koulu sijaitsee Sodankyläntien palvelukylässä. Kaikissa Rovaniemen viidessä palvelukylässä sijaitsevat koulu ja terveyspalvelut.
 • Vikajärven koulun oppilasmäärä kasvaa ensi vuonna 67 %.
 • Sodankyläntien alueella asuvien lasten koulumatkat kasvavat merkittävästi nykyisestä. Tämä on kohtuuton esiopetus- ja ala-kouluikäisille lapsille.
 • Koulu on monipalvelukeskus ja se palvelee lähiliikuntapaikkoineen hyvin monipuolisesti kaikkien yhdeksän kylän ja jopa keskustasta tulevia eri käyttäjäryhmiä.
 • Rovaniemen kaupungin on huolehdittava kaupunkistrategian mukaisesti kylien elinvoimaisuuden kehittämisestä siten, että kouluista aiheutuvaa kustannusrasitetta on siirrettävä myös muiden hallintokuntien maksettavaksi toteutettujen palveluiden suhteessa.
 • Laskelmat osoittavat, että opettajien palkkakustannukset eivät poistu.
 • Vuokrakustannukset poistuvat sivistyslautakunnan menoista, mutta säilyvät edelleen mm. lämmityksen, sähkön, vakuutusmaksujen jne. osalta Rovaniemen kaupungin tilapalveluiden kustannuksina.
 • Vikajärven koulun vuokrakustannus on 44 % koulun kokonaiskuluista ja se on suhteettoman suuri, eikä perustu koulun todellisiin kustannuksiin. Tämä vaikuttaa oleellisesti oppilashintaan.  
 • Sivistyslautakunnan tulisi hakea todellisia säästöjä suunnitteluvaiheessa olevien koulujen investointitarpeellisuudesta. Keskustaan toteutettavissa uusissa kouluinvestoinneissa on huomioitava merkittävät oppilasmäärien vähennykset ja huomattavat vuokrakulujen kasvut. Yhtenä vaihtoehtona on selvitettävä kyläkoulujen vapaana olevan kapasiteetin tehokas käyttö.
 • Investoinneissa sopimukset on neuvoteltava siten, että kustannusarvioiden ylitykset eivät tule automaattisesti koulujen vuokrakustannuksiin ja veronmaksajien maksettaviksi.
 • Vikajärven koulun lakkauttamisella on kauaskantoiset ja erittäin negatiiviset vaikutukset sekä Sodankylän-, että Kemijärventien kylille (Vikajärvi, Olkkajärvi, Perunkajärvi, Ala- ja Ylinampa, Tiainen, Korvala, Niesi, Vika ja Misi).

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti ja lisäksi jaosto liitti päätöksenteon pohjaksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 14.9.2015 15/0283/4.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, alueen kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.