Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 25.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Hallintosäännön 19 §:n mukaan sivistys- ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta. Jaoston jäsenet on valittava perusturva- ja sivistyslautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen.

Hallintosääntö 41 §: Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston tehtävät ja toimivalta

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto (LaNu -jaosto):

1. vastaa lapsiperheiden ja nuorten palvleuiden toimialarajat ylittävästä kehittämisestä;
2. osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmatyön toimeenpanoon;
3. valmistautuu tarvittaessa ja lainsäädännön salliessa kaupungin palvleutuottajarooliin lapsiperhepalveluissa.

 

Kaupunginhallitus 10.2.2020 § 59 päätti, että lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston toimikausi on 10.2.2020 - 31.5.2021.

Kaupunginhallitus päätti valita 10.2.2020 § 39 ja 24.2.2020 § 78 lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pj. Sanna Luoma Evilla Lumme
Vpj. Tiina Outila Sanna Petterson
Tri Thanh Nguyen Lasse Kontiola
Matti Pöykkö Niko Niemisalo
Tuula Mäntymäki Elli Tuominen
Petri Keihäskoski Miikka Alajääskö
Seija Hiltunen Timo Lappalainen

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 41 valitsi jaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Sanna Karhun ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Maarit Simoskan.

Nuorisovaltuusto 12.12.2020 § 38 valitsi jaostoon edustajaksi Venla Luusuan ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Miikka Pihlajan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.