Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 25.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2020-2134

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päättää, että

  • jaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja,
  • jaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään hallintosihteeri Soili Kaihua tai hänen sijaiseksi määrätty
  • jaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen.

 

 

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginkirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.