Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden matalan kynnyksen palveluiden integraatio Rovaniemellä

ROIDno-2020-3589

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden integraation kehittämiselle asetettiin kesäkuussa 2020 tavoitteiksi 1. muodostaa asiakaslähtöinen ja selkeä kynnyksettömien ja matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuus, 2. erityisen vaativien ja kalliiden palvelujen tarpeen väheneminen ja 3. em. palveluihin liittyvien kustannusten väheneminen / pysyminen nykyisellä tasolla. Mm. nuorisopsykiatrian avo- sekä laitoshoidon tarve on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana, myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vastaavana aikana noussut. Mielialaan liittyviä ongelmia on 4. -5. luokan oppilailla Rovaniemellä enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 8,6 % 1. ja 2. vuoden lukiolaisista ja 8 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden oppilaista ilmoitti olevansa ilman läheistä ystävää. Yleensä ns. raskaimpiin palveluihin päädytään monitahoisten ja kasaantuneiden ongelmien vuoksi.

Rovaniemellä satsataan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin julkisen ja 3. sektorin palveluihin vuosittain: mm. järjestö- ja yhdistystoimintaan myönnetään avustuksia ja tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä. Tästä kokonaisuudesta tehtiin alkuun nykytilakartoitusta. Jo tässä vaiheessa käytiin keskustelua siitä, miten yksittäinen työntekijä tai kuntalainen löytää tästä laajasta kokonaisuudesta toimintaa tai palvelua, joka on kussakin tilanteessa tarpeeseen sopivaa. Eri palvelualueilla on toimivaa palveluohjausta ja -neuvontaa; miten niissä huomioidaan esim. eri järjestöjen tuottamat mahdollisuudet.

Palveluohjausta ja yleistä neuvontaa on Suomessa tutkittu ja kehitetty paljon vuosien varrella (mm. Honkakoski ym. 2015). Rovaniemen kaupungin ns. lanupe- integraation kehittäminen kytketään tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskus- ja Rakenneuudistushankkeisiin, joissa hyödynnetään jo hyviksi todettuja malleja ja teknologian eri ratkaisuja. Meneillään oleva sote-lain uudistus sisältää kunnan, 3. sektorin ja hyvinvointialueen velvoitteen tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta palvelut järjestettäisiin mahdollisimman sujuvasti ja aukottomasti.  

Kehittämishanketta esittelee kokouksessa kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, aineisto oheismateriaalina.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee tiedoksi meneillään olevan kehittämishankkeen.

Päätös

Esittelijä palvelualuepäällikkö Mirja Kangas poistui kokouksesta klo 10.45 tämän asian käsittelyn aikana. Toinen LaNu -jaoston esittelijä palvelualuepäällikkö Merja Tervo esittelee loput asiat kokouksessa.

Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.