Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kouluterveyskyselyn tulokset

ROIDno-2021-796

Perustelut

Kouluterveyskysely on maamme kattavin lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista seurantatietoa tuottava tiedonkeruu, josta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Oppilaat ja opiskelijat vastasivat kyselyyn 2021 sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kysely on vapaaehtoinen ja siihen vastattiin nimettömästi.

Kyselyyn osallistuivat
• perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.–31.3.2021.
• perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 15.3.–30.4.2021.
• lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021.
• ammatillisten oppilaitosten* 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuivat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Kysely on suunnattu opinnot vuosina 2019–2021 aloittaneille opiskelijoille.

Tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitoksissa, kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen seurannassa sekä toiminnan kehittämisessä. Kouluterveyskysely tuottaa tietopohjaa muun muassa KUVA-mittaristoon, HYTE-kertoimeen sekä kuntakohtaisiin ja alueellisiin hyvinvointikertomuksiin.

Kouluterveyskyselyn tulokset alueittain 2021:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset#alueittain

Kouluterveyskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista suuri osa kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä. Verrattuna vuoden 2019 tuloksiin tyytyväisyys elämään oli kuitenkin vähentynyt vuonna 2021. Koulunkäynnistä kertoi pitävänsä yli puolet perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä nuorista ja noin kolme neljästä perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista. Toisella asteella opiskelevista nuorista 66‒77 prosenttia kertoi tästä.

Nuorista vuonna 2021 kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi 30 prosenttia tytöistä. Vuosina 2013‒2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13‒20 prosenttia tytöistä. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Vastaava osuus vuosina 2013‒2019 oli 5‒7 prosenttia.

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan tytöistä 34 prosenttia, lukiossa opiskelevista tytöistä 32 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 40 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Pojilla vastaavat osuudet olivat 17‒19 prosenttia. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan tytöistä 13 prosenttia ja pojista 9 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi vuonna 2021.

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä tytöistä 22 prosenttia ja lukiolaistytöistä 23 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti vuonna 2021. Vastaava osuus ammatillisten oppilaitosten tytöistä oli 26 prosenttia. Pojilla yksinäisyyden kokemus oli harvinaisempaa kuin tytöillä kaikilla kouluasteilla (9‒11 %).

Tilastoraportin vuoden 2021 tulokset perustuvat 264 878 lapsen ja nuoren vastauksiin. Kouluterveyskyselyn tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2021.

Kokouksessa kouluterveyskyselyn tuloksia esittelee oppilas- ja opiskelijahuollon esihenkilö Mervi Johansson.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn kouluterveyskyselyn tuloksista ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.